ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Генади Маринов Дишев тел.029898940; gsm: 0888712427     Дамян Иванов Попов тел.311133; gsm: 0887580787
Диана Тодорова Даскалова тел.991776; gsm: 0896457336     Иглика Петрова Караиванова тел.624222; gsm: 0888702716
Марин Колев Тодоров gsm: 0882960860     Петър Бончев Бончев тел.601230; gsm: 0878928209
Стефчо Цонев Добрев gsm: 0894781966

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.08.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПОКАНА ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА: „ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В ГПК ОТ 2017 Г. – ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО“ С ЛЕКТОР: СЪДИЯ КРАСИМИР ВЛАХОВ ОТ ВКС. Семинарът ще се проведе на 13.10.2018 г. в Санаторно-оздравителен комплекс / СОК/ „Камчия“, като в него могат да участват всички адвокати от страната. За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 год. или от 13.10.2018 г., в зависимост от желанието на всеки.
прочети повече »

23.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
прочети повече »

03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.
прочети повече »

29.06.2018 г. Уважаеми колеги,Публикуваме покана за кандидатстване за стипендии към Националното училище за магистрати, Франция за 2018г. Кандидатите трябва да владеят свободно френски език - говоримо и писмено и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.
прочети повече »

25.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АС ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА ОТ 25.05.2018Г. НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ, И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ) – GDPR. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »

виж всички »