Организационни събития


09.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 

Адвокатският съвет на Адвокатската колегия гр. Варна свиква на 26 и 27.01.2019 год.  редовно годишно общо събрание на колегията на основание чл.81, ал. 1 и 2  от ЗА при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет през отчетната 2018 година и вземане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на  съвета на колегията за финансовата 2019 година.

5. Определяне броя на членовете на Адвокатски съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и избор на Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.

6. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

7. Приемане на решение за закупуване на имот/и включващи апартаменти с № 3 и № 7, разположени в „Резиденс хотел“ находящ се в курортно ядро (Малина) в к.к. Пампорово, с. Стойките, община Смолян.                                  

Общото събрание ще се проведе на 26.01.2019 год. от 08.00 ч. до 18.00 ч. в зала „Аула“ на Икономически университет – гр. Варна и на 27.01.2019 год. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия – Варна, ул. “Батак“№7.

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на 26.01.2019 год. в 08.00 ч. на основание чл. 81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по -късно и се провежда независимо от присъстващите членове.“

09.01.2019 г. Публикация в ДВ