Организационни събития


16.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с разрастващата се епидемия в страната от Коронавирус, извънредното положение и предприетите в последните 48 часа нови по-строги мерки и наложени забрани, Ви уведомяваме, че с цел превенция и грижа за здравето на всички нас до 13.04.2020 година се забранява достъпът на адвокати и външни лица до офиса на адвокатската колегия при ВАК.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с разрастващата се епидемия в страната от Коронавирус, извънредното положение и предприетите в последните 48 часа нови по-строги мерки и наложени забрани, Ви уведомяваме, че с цел превенция и грижа за здравето на всички нас до 13.04.2020 година се забранява достъпът на адвокати и външни лица до офиса на адвокатската колегия при ВАК.

Всички постъпващи искания от съда и органите на разследването ще се обработват от служителите, като след определяне на служебни защитници ще получавате както до сега смс известяване, а уведомителното писмо ще получите на електронния си адрес. За тези който нямат електронен адрес, писмото ще остане за съхранение в досието на съответния адвокат, което в последствие, след отпадане на ограничителните мерки ще може да си получи лично. Относно особените представителства, както и до сега съобщение и копие от книжата по делото, по което сте определени за особени представители ще ви бъдат връчени от съда.

Отчетите по ЗПП за приключилите производства по поетите от Вас служебни защити ще се приемат след 13.04.2020 година или преди тази дата може да изпращате същите по пощата.

Апелираме дължимият членски внос да се заплаща по банков път.

Всички искания, заявления и молби може да изплащате на електронната поща на колегията или по пощата, като същите ще бъдат обработвани, за което ще ви уведомяваме своевременно.