Организационни събития


16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 19 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД – 1 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от въвеж

ЗАПОВЕД

№ 19 / 16.03.2020 г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД – 1 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от въвеждане на мерки във връзка с ограничаване разпространението на вирусни заболявания в офиса на Адвокатска колегия Варна

РАЗПОРЕЖДАМ

В работните дни от 07.00 ч. до 10.00 ч. всички подове в помещенията в офиса на колегията да бъдат дезинфекцирани с дезинфектанти на спиртна или хлорна основа. Всички повърхности на офис мебелите, бюрата и офис оборудването, бравите на вратите да бъдат дезинфекцирани със спиртни препарати. На всеки 30 мин. всяко помещение в офиса да се проветрява по 10 минути.

Служителите следва да ползват предпазни маски и ръкавици.

Забранявам достъпа до офиса в неработни дни за служителите.

Контрол за изпълнение на заповедта да се извърши от секретаря на Адвокатска колегия Варна.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на колегията и да бъде сведена до знанието на всички служители на колегията.

Копие от заповедта да се връчи на секретаря на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Варна.

Копие от заповедта да бъде окачена на входната врата на офиса на Адвокатска колегия Варна.

 

 

Калина Милославова:

                             Председател на Адвокатки съвет

                             при Варненска адвокатска колегия

16.03.2020 г. Заповед № 19 / 16.03.2020 pdf