Организационни събития


16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 21 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от във

ЗАПОВЕД

№ 21 / 16.03.2020 г.

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от въвеждане на мерки във връзка с ограничаване разпространението на вирусни заболявания в офиса на Адвокатска колегия Варна

РАЗПОРЕЖДАМ

Забранявам достъпа до почивните бази на Адвокатска колегия Варна находящи се в с. Ченге, община Дългопол, област Варна и гр. Велинград за адвокати и външни лица считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

На домакините на базите разпореждам да бъде извършена седмична дезинфекция в спалните помещения, общите помещения и кухненските помещения, както и на външните площи с дезинфектанти на спиртна или хлорна основа. Всички повърхности на мебели, оборудване, брави на врати да бъдат дезинфекцирани със спиртни препарати и помещенията да бъдат проветрявани.

Контрол за изпълнение на заповедта да се извърши от секретаря на Адвокатска колегия Варна.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на колегията и да бъде сведена до знанието на всички служители на колегията.

Копие от заповедта да се връчи на секретаря на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Варна.

 

 

Калина Милославова:

                             Председател на Адвокатки съвет

                             при Варненска адвокатска колегия

16.03.2020 г. Заповед № 21/16.03.2020 г. pdf