Организационни събития


29.01.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На заседание на избирателната комисия на Висшия адвокатски съветза избор на Висши органи на българската адвокатура, проведено на 28.01.2017 год./ прот.№2/ в гр. София са допуснати за участие в изборите за висши органи на адвокатурата следните предложени кандидати, членове на Адвокатска колегия - Варна:

 

1.3а член ва Висшия адвокатски съвет

Адв. МИЛЕН БОРИСЛАВОВ РАЛЧЕВ

2. За член на Висшия контролен съвет

Адв. ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

3.3а членове на Висшия дисциплинарен съд

Адв. ДИМИТЪР ДИМОВ ПЕТРОВ

Адв. ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ГОРАНОВ

Кандидатите са издигнати от адвокати от Варненската адвокатска колегия като Адвокатски съвет изразява своята пълна подкрепа за тези кандидатури за органите на българската адвокатура.

Адвокатски съвет - Варна