Организационни събития


21.03.2020 г. Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет

Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки, считано от 00.00 ч. на 21.03.2020 г.

Във връзка с т. І.3 от тази заповед, а именно:

"През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагането на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност", Висшият адвокатски съвет уведомява, че при необходимост от посочената в заповедта на министъра на здравеопазването служебна бележка, същата следва да бъде издадена от адвокатския съвет на колегията, в която е вписан съответният адвокат.

Висш адвокатски съвет

https://news.lex.bg/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/

 

https://www.vas.bg/bg/a/sluzhebna-belezhka-za-pridvizhvane-vv-vrzka-ss-zapoved-rd-01-14320032020-g-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-se-izdava-ot-sotvetniya-advokatski-svet