Организационни събития


23.02.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

Във връзка с развихрилата се неетична и злостна кампания против адв. Юлиян Георгиев и исканията за оставката му като Председател на Варненска адвокатска колегия, Контролния съвет на Адвокатската колегия декларира следното:

 

През изминалата една година, в рамките на своите правомощия, настоящият състав на Контролния съвет към Адвокатска колегия – Варна  извърши няколко проверки на работата на Адвокатския съвет, които включваха проверка по отношение законосъобразността на взетите от съвета решения, както и на водената счетоводна отчетност.

При всички тези проверки не бяха установени нарушения на Закона за адвокатурата, на Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове по воденето на документацията и счетоводството на Адвокатската колегия - Варна. С цел осигуряване на действен и ефективен контрол за законосъобразност на взетите решения, на проведените заседания на Адвокатския съвет винаги е присъствал и член на Контролния съвет.

Отговорно и категорично искаме за заявим, че до настоящият момент не са установени никакви нарушения в работата на Адвокатския съвет през изминалата една година от конституирането му след последното отчетно-изборно събрание. През този период не сме получавали нито един сигнал за извършено нарушение на Закона за адвокатурата и на Етичния кодекс на адвоката от страна на Председателя на Адвокатската колегия, нито на членове на Адвокатския съвет – Варна.

Ето  защо считаме, че ескалиращата кампания против Председателя на Адвокатската колегия – Варна, провеждана чрез разпространяване на различни злостни изявления и клевети по негов адрес във Фейсбук и други електронни медии и подписка пред съдилищата в гр. Варна за изключително грозна, неетична и уронваща престижа на всеки достоен адвокат от колегията.