Организационни събития


06.04.2017 г. РЕШЕНИЕ НА АС - ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАЙКИТЕ - АДВОКАТИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ЗАПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ АК - ВАРНА.

Членовете на АК които са родили или осиновили деца се освобождават от заплащането на членски внос за срок от две години от датата на раждането на дете. Това право може да се ползва за пълни две години при подаване на заявление в срок до 90 дни от раждането на детето. При подадена молба след този срок от 90 дни се ползва това право за оставащия срок до две години от раждане на детето.

06.04.2017 г. РЕШЕНИЕ № 179/15.03.2017