Организационни събития


05.02.2018 г. MULTISPORT

            Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00лв. за придружител.

            За да бъде активна картата „Мултиспорт“ трябва да се заплаща от всеки един от ползвашите я, посочената такса до 20 число на месеца само по банкова сметка на АК Варна в „Банка ДСК“ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063.

                Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.

              В платежното нареждане задължително трябва да се посочат имената на адвоката/адвокатски сътрудник и придружител и да се впише като основание карта „Мултиспорт“.

              При  незаплащане на таксата за картата „Мултиспорт“ в посочените размери и срок,  картата ще се деактивира.

 

                   Заявка за издаване на карта Мултиспорт може да се направи до 20 число на всеки месец, след заплащане на месечната такса за карта.

 

 

              За повече информация може да се обръщате към служителите в Адвокатски съвет- Варна.

Адвокатски съвет Варна