АКТУАЛНО


26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г. прочети повече

03.04.2017 г. СПОРТЕН КЛУБ "АДВОКАТ" Уведомяваме Ви за съществуването на Спортен клуб "Адвокат", регистриран в края на 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, учредено от група съмишленици - адвокати от няколко колегии в страната. Целта на Сдружението е обединяване на адвокатите от цялата страна чрез спортни занимания, както и установяване на приятелски контакти в рамките на добрия тон с представители на другите гилдии, включително и магистратската. прочети повече

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ прочети повече

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация на Висшия адвокатски съвет от 24.03.2017 г.

           Д Е К Л А Р А Ц И Я                                          

 

          Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в самоуправлението на българската адвокатура по недопустим начин от страна на общинските власти на гр. Варна, издали на 15.02.2017 г. разрешение за подписка и митинг и разрешение за манифестация на 02.03.2017 г. срещу адвокат Юлиян Георгиев –  председател на Адвокатска колегия –  Варна.

          Подхождайки с формализъм и без необходимата грижа за проверка дали са налице законовите основания, съответното длъжностното лице от администрацията на Община Варна е допуснало погазване на законността, съгласувайки протестните мероприятия, с което е уронило престижа на адвокат Юлиян Георгиев, на Адвокатския съвет - Варна и на адвокатурата.

          Българската адвокатура е конституционно овластена да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. За гарантиране на тази конституционна мисия адвокатурата е устроена като независима и самоуправляваща се институция. Предвидени са законови гаранции срещу незаконното вмешателство в дейността й. Една от тези гаранции е свързана с начина на уреждане на спорове между адвокати и адвокати и клиенти.

          Липсата на познание у общинските власти на гр. Варна относно статута и дейността на адвокатурата не може да бъде извинение за грубото неглижиране на авторитета на професията. Съчетаването на това с нарушение на конституционните гаранции на правата на всички граждани, както и на конкретни разпоредби на Закона за събранията, митингите и манифестациите, създава впечатление за преднамерено погазване на установения законов ред.

          Настоятелно се обръщаме към кмета на гр. Варна с искане публично да се разграничи от допуснатите закононарушения, които са в ущърб на председателя на Варненската адвокатската колегия адвокат Юлиян Георгиев и на цялата българска адвокатура. Очакваме, че общинските власти ще подходят активно за отстраняване на вредните последици, настъпили от действията им в описания случай.

          Декларацията е приета в заседание на Висшия адвокатски съвет, проведено на 24.03.2017 г.

 

                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                                                         ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                                                                                             РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА