АКТУАЛНО


09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г.

Пълномощните се представят в оригинал, а не заверено копие, както следва:

  • От упълномощителя : в деня преди Общото събрание в Адвокатския съвет, т.е. на 26.01.2018г,

    Или

  • От пълномощника :  при регистрацията му в деня на Общото събрание. 

  • В избора на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна,  платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2017г.

  • За удобство в сайта на АК, в раздел "Протоколи" е качен образец на пълномощно включващ упълномощаване за участие в работата на ОС, в избора на делегати за ОС на адвокатите в страната и в евентуален допълнителен избор на делегати.