Организационни събития


30.08.2019 г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 314 на ВКС от 22.07.2019 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 314

София, 22.07.2019 г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
гр.дело № 1565/2019 год.
Производството е образувано по жалба с вх. № 793 от 13.03.2019 г., подадена от адв. П. С. В. от Адвокатска колегия [населено място] срещу решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет., взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите му с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия - В. и решение № 1643 от 15.02.2019г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите му с вх. № № 496 и 497/12.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия, решения № 1-5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г, всички протоколи на Избирателната комисия за избор на органи и делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Адвокатска колегия – [населено място].
В жалбата са изложени подробни съображения за неправилност на решението на Висшия адвокатски съвет.
Ответникът по жалбата – Висш адвокатски съвет, [населено място], не е изразил становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като извърши проверка на данните по делото, намира за установено следното:
С решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В..
С решение № 1 по протокол № 14/28.01.2019 г. се обявяват за избрани за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за м. февруари 2019 г. в [населено място] В. Х. с 191 гласа „ за“ и Ю. Г. Г. с 210 гласа „ за“.
С решение № 2 по протокол № 14/28.01.2019 г. се насрочва допълнителен избор за делегати на ОС на адвокатите от страната на 03.02.2019 г.
С решение № 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. се допускат до участие в допълнителния избор за делегати на ОС 74 бр. кандидати по приложен списък.
С решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В. се обявява адв. В. Д. В. за избрана за председател на ДС на АК В. и се насрочва допълнителен избор на 03.02.2019 г. за избор на председател на АС, членове на АС, КС и ДС.
С решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., са оставени без уважение жалбите на П. С. В. с вх. № № 496 и 497/12.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия, решение № 1,2, 3, 4, 5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г., всички протоколи на Избирателната комисия за избор на органи и делегати за общо събрание на адвокатите от страната на адвокатска колегия – [населено място].
С решение № 1 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявява за избрана за председател на Адвокатския съвет на АК - В. К. М. П..
С решение № 2 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани членове на Адвокатския съвет на АК - В..
С решения № 3 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани резервни членове на Адвокатския съвет на АК- В..
С решение № 4 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявява за избрани членове на Контролния съвет на АК- В..
С решение № 5 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани членове на Д. съвет на АК- В..
С решение № 6 по протокол № 21/04.02.2019г. се указва на избраните лица да заявят писмено през Избирателната комисия предпочитанията си за органа, в който ще участват.
С решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. се обявяват за избрани делегати на Адвокатска колегия - В..
С решение № 1 по протокол № 24/05.02.2019 г. се заличава от състава на обявените за избрани за делегати на АК-В. за ОСАС адв. Б. Н. Р..
С решение № 2 по протокол № 24/05.02.2019 г. се обявява за избран за делегат на АК-В. за ОСАС Р. Ж. И..
С решение № 3 по протокол № 22/04.02.2019 г. се заличават от състава на обявените за избрани за членове на АС при АК-В. К. М. П. и Г. К. В..
С решение № 4 по протокол № 22/04.02.2019 г. се обявява за член на АС Тихомир Христов Я., като се заличава от състава на обявените за избрани резервни членове на АС и се пренарежда списъкът на избраните членове.
С решение № 5 по протокол № 22/04.02.2019 г. се дават указания на Р. Т. Д. и Т. Х. Я. да заявят в посочения срок предпочитанията си за органа, в който желаят да участват.
С решение 1 по протокол № 26/07.02.2019 г. се заличават от състава на обявените за избрани за членове на КС на АК-В. лицата Р. Т. Д. и Р. К. С..
С решение 2 по протокол № 26/07.02.2019 г. се обявяват за избрани за членове на КС лицата Г. Х. Г. и Ж. П. Ж..
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, намира, че жалбата е процесуално недопустима в частта й насочена срещу решенията на Висшия адвокатски съвет, в частта им, с която са оставени без уважението жалбите, насочени срещу решенията за избор на делегати.
Върховният касационен съд е компетентен да упражни контрол за законосъобразност на решенията на Висшия адвокатски съвет само в предвидените в закона случаи. Законът за адвокатурата урежда изчерпателно хипотезите, в които подлежат на съдебен контрол актовете на Висшия адвокатски съвет, както следва: чл. 7, ал. 4-7, чл. 9, ал. 6, чл. 10, ал. 5, чл. 16, ал. 4 и 5, чл. 19, ал. 7 и 8, чл. 20, ал. 3, чл. 22, ал. 3, чл. 53, ал. 2, чл. 61, ал. 4, чл. 106, ал. 4, чл. 116, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 от ЗА. Решенията на Висшия адвокатски съвет извън изчерпателно посочените хипотези, не подлежат на обжалване пред съд. Това е така, тъй като съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република България, е установено, че адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, като в съответствие с това принципно положение е регламентираната в чл. 88, ал. 5 ЗАдв възможност за обжалване на решенията на адвокатските съвети пред Висшия адвокатски съвет, като решенията на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол само в изрично предвидените случаи и са пряко свързани с възможността за упражняване на адвокатска професия. В този смисъл е налице и трайно установена съдебната практика на Върховния касационен: определение № 3/03.01.2018 г. по гр. д. № 3835/2017 г. на ІV-то гр. отд., определение № 128/02.05.2017 г. по гр. д. № 901/2017 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 181/18.04.2018 г. по ч. гр. д. № 1411/2018 г. на ІV-то гр. отд., определение № 213/08.2015 г. по ч. гр. д. № 468/2015 г. на І-во гр. отд., определение № 387/12.09.2015 г. по ч. гр. д. № 3926/2015 г. на І-во гр. отд., определение № 157/03.04.2012 г. по гр. д. № 385/2012 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 73/04.06.2013 г. по гр. д. № 1440/2012 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 22/27.01.2015 г. по гр. д. № 6379/2014 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 179/24.03.3015 г. по ч. гр. д. № 856/2015 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 236/01.11.2016 г. по гр. д. № 2803/2016 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 250/10.01.2017 г. по гр. д. № 3301/2016 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 1/05.01.2011 г. по гр. д. № 1869/2010 г. на ІV-то гр. отд., определение № 366/05.11.2014 г. по гр. д. № 4883/2014 г. на ІV-то гр. отд., определение № 188/27.05.2015 г. по гр. д. № 1829/2015 г. на ІV-то гр. отд., определение № 375/15.01.2008 г. по гр. д. № 325/2007 г. на 5-чл с-в на ВКС.
Доколкото в случая обжалваните решения на Висшия адвокатски съвет свързани с избора на делегати - решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г., и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия и решения № 1,2 по протокол № 24/05.02.2019 г., не попадат в изрично посочените по-горе хипотези, подадената срещу тях жалба от адв. П. С. В. се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
В останалата част жалбата, насочена срещу решение № 1642 от 15.02.2019г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В. и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решения № 3,4, 5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г., на Избирателната комисия, е допустима на основание чл. 106, ал. 4, вр. с чл. 7 ЗАдв.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 793 от 13.03.2019 г. на адв. П. С. В. срещу решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия и решение № 1,2 по протокол № 24/05.02.2019 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1565/2019 г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, в тази част.
Делото да се докладва на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване на открито съдебно заседание за разглеждане на жалбата в останалата й част след влизане в сила на прекратителната част на определението.
Определението, в неговата прекратителна част, подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Край на формуляра