Организационни събития


04.02.2021 г. ВАдвС: Адвокатите да могат да учредяват еднолично адвокатско дружество

 

Уважаеми колеги,

Днес в 44-тото Народно събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, изцяло съответстващ по съдържание на законопроект, предложен на българските депутати от Висшия адвокатски съвет в рамките на правомощието му по чл. 122, ал. 1, т. 11 ЗА с Предложение вх. № 83/22.01.2021 г., с което може да се запознаетепо-долу.

Предложеният законопроект предвижда за пръв път уредба на еднолично адвокатско дружество, с което ще се даде възможност доходите на самостоятелно практикуващите адвокати да бъдат облагани по реда на ЗКПО и да бъда признавани всички реално извършени разходи за дейността им, без съществуващите ограничения за нормативно признати разходи по ЗДДФЛ.

Наред с това законопроектът предвижда и отпадане ограничението пред адвокатите да бъдат управители и изпълнителни директори на търговски дружества, което е в съответствие със съвременните тенденции относно упражняване на адвокатската професия в европейските страни.

Надяваме се краткото време, оставащо от мандата на 44-тото Народно събрание, да бъде достатъчно за разглеждане и приемане на предложения от Висшия адвокатски съвет законопроект, който да облекчи условията за упражняване на адвокатска професия от всички адвокати.

Текстът на направеното от Висшия адвокатски съвет предложението можете да видите от прикачения файл.

Още по темата вижте тук: https://news.lex.bg/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba...

 

https://www.vas.bg/bg/a/vadvs-advokatite-da-mogat-da-uchredyavat-ednolichno-advokatsko-druzhestvo