Организационни събития


10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ /пълен запис/

                                                 Уважаеми колеги,

               Защо отново реших да се кандидатирам за председател на адвокатския съвет, какъвто бях пред периода 2007- 2013 г.?

              Предполагам  доста от  Вас си задават този въпрос.

               1.Имам 29 години адвокатски стаж, бил съм член на адвокатския съвет, секретар на съвета и два мандата негов  председател, а също така член на Висшия дисциплинарен съд. През годините съм споделял с много от Вас, че най- много се страхувам от разделение в колегията, което не желая, но за съжаление според мен  то стана факт през последната година. През отминалата година между председателят на адвокатския съвет и част от членовете на съвета,  контролният съвет и дисциплинарният съд възникнаха не дотам нормални отношения, което според мен е  недопустимо и това беше трайна тенденция, за която   вина вероятно  носят всички. Това обаче не стана достояние на колегията поради недостатъчната според мен прозрачност. През последните три месеца, в които съветът се ръководи от заместник- председателя Наско Станев се забелязва промяна и нормализиране на отношенията.

                Считам, че имам опита и авторитета, а все още и енергията, да преустановя тази тенденция. През годините съм доказал, че мога да работя еднакво добре както с тези, които споделят вижданията ми, така и с тези, които не са съгласни с мен.

               2. Изразих принципното си становище срещу решенията на адвокатския съвет да се заплаща възнаграждение на председателя, заместник- председателя и секретаря на съвета, което предполагам е известно на голяма част от Вас. За съжаление адвокатският съвет не пожела да направи становището ми по този въпрос достояние на всички, въпреки изричното ми настояване. Възражението ми не беше в смисъл, че председателят и секретарят не следва да получават възнаграждение, а  поради това че  тези решения не бяха взети след обсъждане в колегията и поради липсата на гласуван от общото събрание бюджет. Ако бъда избран за председател първото ми предложение до съвета ще бъде да се отменят решенията за заплащане на възнаграждение на председателя и секретаря и този въпрос да се постави за разглеждане и решаване от  общо събрание. Ако адвокатският съвет не приеме предложението ми ще откажа да получавам възнаграждение.

                  3. Изразих становище и относно решението на адвокатския съвет за закупуване на втори имот в гр. Велинград за сумата 63 000 лева, тъй като той не е необходим за задоволяване на нуждата от почивна база, а  и с оглед на завишена продажна цена заради недоброто му състояние.  Становището ми и  по този въпрос също не стане достояние на всички. Дори продажната цена на имота да не е завишена придобиването му не е  в интерес на колегията, тъй като нямаме нужда от допълнителна почивна база във Велинград, а освен това е невъзможно тя да се превърне в съвременна такава предвид годината на построяването на сградата- преди около 80 години  и вида на конструкцията й. През 2019 г. са отчетени само 123 нощувки в досегашната почивна база във Велинград и затова според мен става  въпрос за нецелесъобразно изразходване на парични средства. От решението на адвокатския съвет не стана съвсем ясно по какъв начин е определена пазарната цена  и защо преди влизане в сила на решението за закупуването е сключен окончателния договор, още повече, че това решение беше обжалвано от колега пред ВАС. Известно е на всички нас, че решенията на адвокатския съвет не влизат в сила докато не изтече срока за обжалването им и затова  считам, че окончателният договор беше сключен при грубо  нарушение на ЗА.

                  4. Притиворечиви чувства предизвикаха у мен противоречивите решения на адвокатския съвет, касаещи предвиждания от адвокатския съвет ремонт на базата в гр. Велинград, тъй като има неща, които според мен не са казани ясно в тези решения. Веднъж на 06.10.2020 г. се взема решение за сключването на договор за извършване на СМР с фирма, която осъществява дейност в района на Велинград, с опит в строителството,  предложила  е най- ниската по стойност оферта, сравнително кратък срок за извършването на  СМР и най- благоприятен начин за плащане. По-късно на 26.11.2020 г. това решение е отменено, без убедителни аргументи, и се взема друго решение  да се пристъпи към сключването на договор с друга фирма от гр. Варна, за която няма данни дори да е регистрирана в Камарата на строителите и според мен без опит в строителството. Втората фирма освен това предлага   значителна по- висока цена- над 150 000 лв., значително по- дълъг срок за извършването на СМР и доста неблагоприятен начин за плащане.

              5. През 2021 г. трябва да се проведе открита дискусия дали  да се запази или не почивната база във Велинград. Следва според мен да се обсъдят няколко варианта- за запазването на базата; за нейната  продажба, каквото решение е взело общото събрание още през 2014 г. или за предоставянето й на фирма, която да извърши строителство на нова сграда, срещу получаване на справедливо имотно обезщетение на колегията в бъдещата сграда. Моето лично мнение е, че тази почивна база следва да бъде продадена. До окончателното вземане на решение по този въпрос според мен не следва да се предприемат значителни ремонтни работи в имота, а само неотложни ремонти с оглед запазването му. Ако се вземе решение за продажбата на този имот  и тя бъде осъществена следва на по- късен етап да  се прецени дали да не се закупи друг имот, по възможност в планинската част на Централна  България.

                6. Не споделям виждането на колегата Калина Милославова в обръщението й от 08.12.2020 г., че  през последната година е била налице пълна прозрачност за дейността на адвокатския съвет и за информираността на колегията. Считам, че се действаше избирателно, в смисъл че се афишираха публично само определени решения на съвета, а не  всички, а освен това не се даваше публичност на становищата на опонентите, включително и на контролния съвет. По тази причина не станаха известни на много колеги становищата на контролния съвет за незаконосъобразността на някои решения на съвета. За сочената избирателност говори решението на адвокатския съвет от 09.07.2020 г. на сайта на колегията да се публикуват само протоколите от заседанията на съвета, но не и актовете на останалите органи на колегията и становищата на колеги, които са направили изрично искане за това. Поставя се с основание въпроса „На кого принадлежи сайта на колегията- на адвокатския съвет или на колегията?”. Отговорът на този въпрос е ясен и затова ще предложа на адвокатския съвет да преразгледа и това свое решение.

                 7. Според мен има известни пропуски в дисциплинарната дейност на адвокатския съвет, изразяващи се в забавяне приключването на част от  дисциплинарните преписки. Налице са случаи на приключването на отделни преписки едва след шест- седем месеца от образуването им и това пък води до опасност  да се погаси дисциплинарната отговорност по давност по вина на съвета.                     

                 8. Не оспорвам, че адвокатският съвет през последната година взе и редица правилни и целесъобразни решения и затова ако бъда избран за председател ще продължа тяхното изпълнение. В тази насока искам да посоча  най- вече приетите правила за правната помощ и за  определянето на особените представители. 

                9. Основните насоки, в които следва да бъде насочена дейността на адвокатския съвет са:

             -пълна прозрачност за дейността и решенията на съвета; 

              -активно участие на съвета и колегията като цяло в работата по изработване на нов Закон за адвокатурата;

              -увеличаването на размера на необлагаемия минимум на доходите от   адвокатска дейност с оглед на обстановката, в която работим и недостатъчната защита на свободните професии, засегнати от Ковид кризата;

              -засилена квалификационна дейност, включително и чрез провеждане при условията на противоепидемични мерки на онлайн семинари на Фейсбук страницата на колегията;   

               -квалификацията и подготовката на младшите адвокати чрез специализирано обучение и получаване на напътствия и подкрепа от опитни колеги;

                -създаване на информационна банка на колеги, които работят в други страни от Европейския съюз;

               -информация за всеки един от членовете на колегията в коя област на правото работи, с оглед сътрудничество;

               -обновяване на сайта на колегията и Фейсбук страницата с осигуряване на възможност за своевременно информиране за решенията на АС, ВАС, КС и ДС, за споделяне на съдебната практика и опит;

               -активно подпомагане на Центъра по медиация към колегията.

                10. Няма да приемам предложения за заемането на други длъжности, ако бъде избран за председател на адвокатския съвет.  Искам да Ви уверя, че като председател ще бъда пръв сред равни и  няма дори да си помисля, че съм най- добрият и че всичко започва от мен. Ще заложа изцяло на колективното начало, като разчитам не само на членовете на съвета, но и на другите органи на колегията, на нашите представители във висшите органи на адвокатурата и на всички колеги. Няма обаче да позволя други хора, извън колегията, включително и на членове  на висшите органи на адвокатурата,  да се опитват да  оказват давление при вземане на решения, касаещи колегията. Ще намеря начин да се чува думата на редовите адвокати при вземане на решения, касаещи всички нас! Няма да има пречка всеки колега, който има желание да присъства на заседанията на адвокатския съвет и да изрази становището си.

                  11. В заключение искам да изразя убеждението си, че и останалите трима кандидати притежават необходимите качества да ръководят съвета. Не можем обаче да си позволим дълго време съветът да бъде без председател! Затова изразявам категоричното си становище да не обжалвам избора, независимо от резултата. Моля за същото не само останалите кандидати, но и всички, които имат възможност да обжалват избора. Ако не бъда избран съм готов да оказвам  съдействие на новия председател, ако разбира се той желае това!

                                                    Димитър Петров

Връзка към видео визитката:

 

https://www.varnalaw.org/uploads/videos/Kandidat.Predsedatel.Dimitar.Petrov.mp4

 

 

 

19.03.2021 г. Визитка Димитър Петров