Организационни събития


29.03.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ  НА  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на извънредното Общо събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 03.04.2021г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна и за 04.04.2021г в офиса на АК-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна.

Един адвокат може да представлява само един колега.

Пълномощните се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва:

-      От упълномощителя : в деня преди ИОС в Адвокатския съвет, т.е. на 02.04.2021г,

Или

-      От пълномощника :  при регистрацията му за участие в извънредното Общо събрание.

 

В избора на Председател на АС на ВАК участват адвокатите-членове на АК-Варна,  платили членския си внос до м. Февруари 2021г. и дължимата вноска към Висшия адвокатски съвет за м. Март 2021г (месецът, предхождащ избора).

 

За удобство в сайта на АК е качен образец на пълномощно, включващ и упълномощаване в евентуален допълнителен избор /балотаж/.