Организационни събития


13.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 2/12.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 2/12.04.2021 г.

            Днес, 12.04.2021 г., в 15:30 ч., в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на осн. чл. 101 от ЗА, на АК-Варна в състав:

 

Председател:  Искрен Тодоров Игнатов

 

Членове: Деляна Валериева Христова

 

               Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      {C}{C}{C}Вземане на решение относно замяна на основен член на ИК с резервен.

2.      {C}{C}{C}Произнасяне по допустимустта на постъпилите в срок по чл. 99, ал. 3 от ЗА, кандидатури за избор на делегати за ОС на адвокатите в страната и обявяване на списък на допуснатите кандидати.

3.      {C}{C}{C}Вземане на решение за определяне на срок за приемане на методическите указания за провеждане на избори за делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред:

 

 

РЕШЕНИЕ № 1

Поради наличие на невъзможможност на избрания с решение № 221/26.11.2020 г. на АС-гр. Варна за редовен член на избирателната комисия Мартин Димитров Желев, да изпълнява възложените му фукции, за което е уведомил председателя на ИК, неговоto място се заема от резервният член  Иванина Атанасова Влахова – Вълкова.

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

По т.2 от дневния ред ИК разгледа постъпилите в срок по чл. 99, ал. 3 от ЗА писмени предложения за кандидатури за делегати на ОС на адвокатите в страната в гр. София:

1) Предложение с входящ № 429 от 02.04.2021 г. от адв. Димитър Димов Петров, с което предлага 33 кандидата.

2) Предложение с входящ № 452 от 07.04.2021 г. от адв. Ренета Колева Стойчева, с което предлага 31 кандидата.

3) Предложение с входящ № 470 от 07.04.2021 г. от адв. Юлиян Георгиев Георгиев, с което предлага 7 кандидата.

4) Предложение с входящ № 479 от 08.04.2021 г. от адв. Ренета Колева Стойчева, с което предлага 1 кандидат.

5) Предложение с входящ №487 от 08.04.2021 г. от адв. Людмила Иванова Русева, с което предлага 1 кандидат.

6) Предложение с входящ № 488 от 08.04.2021 г. от адв. Мадлен Врамшабух Славова, с което предлага 29 кандидата.

7) Предложение с входящ № 491 от 08.04.2021 г. от адв. Благовеста Стоянова Ганчева, с което предлага 12 кандидата.

8) Предложение с входящ № 541 от 09.04.2021 г. от адв. Стефка Петкова Кючукова, с което предлага 1 кандидат.

9) Предложение с входящ № 539 от 09.04.2021 г. от адв. Светлозар Анастасов Николов, с което предлага 1 кандидат.

 

РЕШЕНИЕ № 2

Регистрира и допуска до избор следните предложения на кандидатите и ги включва в списъка на кандидатите за делегати от Адвокатска колегия Варна за общото събрание на адвокатите в страната- 2021 година:

 

Албена  Василева Ангелова

Александър Ангелов Атанасов

Антон Жожев Тодоров

Асен Петев Христанов

Асен Христов Димов

Благовеста Стоянова Ганчева

Борислав Георгиев Желязков

Ваня Добрева Вълкова

Венцислав Антонов Савов

Веселин Колев Тодоров

Веселина Стоянова Тупареева

Генади Маринов Дишев

Георги Аврамов Аврамов

Георги Василев Геров

Георги Христов Георгиев

Герасим Николаев Ковачев

Гергана Колева Тасева

Гергана Костова Върбанова

Герман Христов Германов

Гинка Стоянова Желязкова

Даниела Запрянова Ванчева

Десислава Миленова Петкова

Диана Гочева Белчева - Митева

Димитър Андонов Чавеев

Димитър Димов Петров

Димитър Стоянов Димитров

Дончо Стоянов Стоянов

Драгомир Георгиев Димов

Елена Тодорова Попова

Ели Иванова Желязкова

Жеко Маринов Георгиев

Желез Петков Железов

Живко Петков Калев

Звезделина Михайлова Стоянова

Златимир Бориславов Жечев

Ивалина Димитрова Димитрова

Иван Василев Карабоев

Иван Димитров Ралчев

Ивелин Василев Димитров

Ивелина Владимирова Иванова – Парушева

Ирена Петрова Антонова

Красимира Анастасова Костадинова

Красимира Йорданова Атанасова

Кремена Асенова Маринова

Любен Иванов Варнев

Людмила Иванова Русева

Мадлен Врамшабух Славова

Мариета Динкова Цветкова

Мария Николова Димитрова

Мария Тодорова Тодорова

Милен Борислав Ралчев

Милена Николова Николова

Митко Няголов Гроздев

Надка Тодорова Игнатова

Наско Николов Станев

Невена Николова Христова

Николай Бранимиров Балачев

Николета Анатолиева Стоянова-Йовчева

Орлин Иванов Симеонов

Пенка Стоева Бакалова

Петър Борисов Недков

Петя Вескова Манолова

Ренета Колева Стойчева

Росен Танев Димитров

Росица Рафаелова Гочева

Светлозар Анастасов Николов

Станислава Петкова Стоева

Стефка Петкова Кючукова

Стоян Златинов Стоянов

Тихомир Веселинов Горанов

Тодор Петров Касабов

Христина Димитрова Димитрова

Христина Траянова Фердинандова

Юлия Михайлова Иванова – Кръстева    

Юлиян Георгиев Георгиев

Янчо Русев Георгиев

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

НЕ ДОПУСКА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

Атанас Друмев Атанасов- поради липса на изразено съгласие

Атанас Иванов Атанасов- поради липса на изразено съгласие

Ганка Йофчева Трендафилова- поради липса на изразено съгласие

Галя Стоянова Николова- поради незаплащане на членски внос за м. Февруари и м. Март

Елеонора Димитрова Георгиева- поради липса на изразено съгласие

Иван Шидеров Томов- поради липса на изразено съгласие

Мария Бончева Бонева- поради липса на изразено съгласие

Майа Недева Филчева- поради липса на изразено съгласие

Найден Костадинов Иванов- поради липса на изразено съгласие

Панайот Георгиев Вълчев- поради липса на изразено съгласие

Радослав Данков Данков-­ поради липса на изразено съгласие

Росев Живков Иванов- поради липса на изразено съгласие

Силвия Стефанова Стефанова- поради липса на изразено съгласие

Светослав Боянов Славов- поради липса на изразено съгласие

Стефан Добромиров Панов- поради липса на изразено съгласие

Стефан Йорданов Раданов- поради незаплащане на членски внос за м. Март

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

Определя се 10-дневен срок преди датата на общо събрание на АК-Варна за приемане на методическите указания за провеждане на избори за делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

Решениета подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:00 часа.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

                                                                      

Председател: ......................п.....................

                                                                                              /Искрен Тодоров Игнатов/

 

                                                                       Членове: ..............................п...................

                                                                                      /Деляна Валериева Христова/

                                                                                 

    ................................п..............

                                                                                        /Иванина Атанасова Влахова-Вълкова/

13.04.2021 г. Протокол № 2 ИК делегати