Организационни събития


25.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 6 НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6/25.04.2021 г.

 

            Днес25.04.2021 г., в 17:50 ч., в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на осн. чл. 101 от ЗА, на АК-Варна в състав: 

Председател:  Искрен Тодоров Игнатов

Членове: Деляна Валериева Христова

               Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Установяване на получения резултат от избора за делегати от АК-Варна за Общото събрание на адвокатите от страната.

Поради липса на други предложения председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на АК-Варна единодушно приеха.

Избирателната комисия на АК-Варна на основание чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

Въз основа констатациите и получените резултати от проведения на общото събрание на АК- Варна избор на делегати, отразени в Протокол № 5/ 25.04.2021 г. като взе предвид нормативно предвидения праг на представителство по смисъла на чл. 112 , ал .1 от ЗА и на основание чл. 99, ал. 4 от ЗА взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕНО ЗА М.05.2021 Г. В ГР. СОФИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Димитър Димов                                   Петров                                              90 гласа „За"   

Мадлен Врамшабух Славова                                       90 гласа „за"

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 2:

Насрочва допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за м.05.2021г. в гр. София, на 02.05.2021г. от 10:00 часа до 15:00 часа в офиса на АК-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. „Батак" № 7, ет. 3.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 3:

Допуска до участие в допълнителния избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за м.05.2021г. кандидатите, както следва:

Албена  Василева Ангелова

Александър Ангелов Атанасов

Антон Жожев Тодоров

Асен Петев Христанов

Асен Христов Димов

Благовеста Стоянова Ганчева

Борислав Георгиев Желязков

Ваня Добрева Вълкова

Венцислав Антонов Савов

Веселин Колев Тодоров

Веселина Стоянова Тупареева

Генади Маринов Дишев

Георги Аврамов Аврамов

Георги Василев Геров

Георги Христов Георгиев

Герасим Николаев Ковачев

Гергана Колева Тасева

Гергана Костова Върбанова

Герман Христов Германов

Гинка Стоянова Желязкова

Даниела Запрянова Ванчева

Десислава Миленова Петкова

Диана Гочева Белчева - Митева

Димитър Андонов Чавеев

Димитър Стоянов Димитров

Дончо Стоянов Стоянов

Драгомир Георгиев Димов

Елена Тодорова Попова

Ели Иванова Желязкова

Жеко Маринов Георгиев

Желез Петков Железов

Живко Петков Калев

Звезделина Михайлова Стоянова

Златимир Бориславов Жечев

Ивалина Димитрова Димитрова

Иван Василев Карабоев

Иван Димитров Ралчев

Ивелин Василев Димитров

Ивелина Владимирова Иванова – Парушева

Ирена Петрова Антонова

Красимира Анастасова Костадинова

Красимира Йорданова Атанасова

Кремена Асенова Маринова

Любен Иванов Варнев

Людмила Иванова Русева

Мариета Динкова Цветкова

Мария Николова Димитрова

Мария Тодорова Тодорова

Милен Борислав Ралчев

Милена Николова Николова

Митко Няголов Гроздев

Надка Тодорова Игнатова

Наско Николов Станев

Невена Николова Христова

Николай Бранимиров Балачев

Николета Анатолиева Стоянова-Йовчева

Орлин Иванов Симеонов

Пенка Стоева Бакалова

Петър Борисов Недков

Петя Вескова Манолова

Ренета Колева Стойчева

Росен Танев Димитров

Росица Рафаелова Гочева

Светлозар Анастасов Николов

Станислава Петкова Стоева

Стефка Петкова Кючукова

Стоян Златинов Стоянов

Тихомир Веселинов Горанов

Тодор Петров Касабов

Христина Димитрова Димитрова

Христина Траянова Фердинандова

Юлия Михайлова Иванова – Кръстева          

Юлиян Георгиев Георгиев

Янчо Русев Георгиев

 

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 3, Против: 0

 

Решенията подлежат на обжалване на основание чл. 99, ал. 5 от ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:10 часа.

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

 

                                                                       Председател на ИК                       п

                                                                                                       / Искрен Тодоров Игнатов/

                                                                       Членове на ИК:      1.                    п

                                                                                              / Деляна Валериева Христова/

                                                                                                    2.                     п

 

                                                                                  /Иванина Атанасова Влахова – Вълкова/

25.04.2021 г. Протокол № 6 ИК делегати