Организационни събития


15.05.2021 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ВАРНА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА ПРОТОКОЛ № 13 / 15.05.2021 г. Днес, 15.05.2021 г., в 12:00 ч. в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решения № 260-262 по протокол № 25/15.12.2020 г. на съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет

ПРОТОКОЛ № 1315.05.2021 г.

 

            Днес, 15.05.2021 г., в 12:00 ч. в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решения № 260-262 по протокол № 25/15.12.2020 г. на съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд  на АК-Варна  в състав:

 

Председател:     Мария Тодорова Тодорова

Членове:            1. Даниела Запрянова Ванчева

                          2. Георги Василев Геров.

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Уточнение на взето решение №2 от Протокол №11/14.05.2021г. относно определяне на условия за участие в избора за председател на АС на АК -Варна.

Поради липса на други предложения председателя предложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

Избирателната комисия на ВАК, на основание чл.102 от ЗА, пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

По т.1:

РЕШЕНИЕ № 1:

В насрочения за 15-16.05.2021г. Избори за председател на АС могат да вземат участие , включително като гласуват, адвокати и адвокати от Европейския съюз, вписани в регистрите на Адвокатска колегия – Варна, които на основание чл.49, ал.2 от ЗА са изпълнили законовото си задължение за заплащане на дължимите вноски към Адвокски съвет – Варна и Висшия адвокатски съвет до м. Февруари 2021г., както и дължимите вноски към Висшия адвокатски съвет за м.април 2021г. /месецът, предхождащ избора/ по банковата сметка на Адвокатска колегия – Варна, като за удостоверяване на извършеното плащане ще се приемат заверени платежни нареждания от финансови институции /банка, ИзиПей - Easy Рay/, представени на хартиен носител.

Адвокати и адвокати от Европейския съюз, вписани в регистрите на Адвокатска колегия – Варна, които са регистрирани, но не са допуснати да гласуват за председател на АС на АК -Варна до часа на вземане на горното решение да бъдат уведомени от членовете на Избирателната комисия за взетото уточнение към  решение № 2 от Протокол №11/14.05.2021г. относно определяне на условия за участие в избора за председател на АС на АК -Варна

              

ГЛАСУВАЛИ:    ЗА:  2 /Даниела Ванчева, Георги Геров/ , Против: 1 /Мария Тодорова/

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието е закрито в 12.10 часа.                                                       

                                     Председател:    .......................п.....................

                                                                  /Мария Тодорова Тодорова/

 

 

                                            Членове: 1...........................п.................

                                                                /Даниела Запрянова Ванчева/

 

                                                            2. ............................п...............

                                                                     /Георги Василев Геров/