Организационни събития


16.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 18 / 16.05.2021 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

НА  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

 

ПРОТОКОЛ № 18 / 16.05.2021

Днес, 16.05.2021г., в  18.05 ч.  в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решения №260-262 по протокол  № 25/15.12.2020г. на съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд  на АК-Варна  в състав от членовете:

 1. Даниела Запрянова Ванчева

 2. Георги Василев Геров

при отсъствието по обективни уважителни причини на председателя Мария Тодорова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание и за приемането на валидни решения.

 

Въз основа констатациите и получените резултати от проведения на изънредното Общо събрание на АК-Варна избор за председател на АС на АК-Варна на 15-16.05.2021г, отразени в Протокол № 17/ 16.05.2021г., Избирателната комисия взе следното решение:

 

РЕШЕНИЕ № 1:

 

На осн. чл. 107 от Закона за адвокатурата ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за председател на Адвокатския съвет на АК-Варна Димитър Димов Петров, получил  185 /сто осемдесет и пет/ действителни гласа „За“ от общия брой действителни гласове 362 /триста шестдесет и два/.

 

 

  

Решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване на основание чл. 106, ал. 4 в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет.

 

 

                   Избирателна комисия:

Членове:           1. ........................п.....................                                                                                                    /Даниела Запрянова Ванчева /

 

2. ..........................п.......................     

                                                         / Георги Василев Геров /

 

 

 

 

Протоколът е обявен на таблото в канцеларията на Адвокатския съвет на 16.05.2021г в 18.05 часа.

Подпис:

 

 

 

Протоколът е свален от таблото в канцеларията на Адвокатския съвет на ..................... в ............ часа.

Подпис:

16.05.2021 г. Протокол № 18 ИК председател