Организационни събития


27.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                                      УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 29.01.2022 г. от 8.00 ч. във Фестивален и конгресен център зала 1 гр. Варна, ще се проведе редовното общо събрание на Адвокатска колегия - Варна и на 30.01.2022г. от 10.00 ч. до 15.00 часа в офиса на колегията на ул. „ Батак“ №7, ет. 3. Събранието е свикано с Решение № 636 по протокол № 54, като поканата за събранието е обнародвана в Държавен вестник, бр. 101.

С оглед действащите към момента противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, групови мероприятия от конгресно-конферентен характер по смисъла на т. I.2. от Заповедта, каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия - Варна, могат да се провеждат единствено при спазване мерките, предвидени в т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и при спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,).

За да се осигури възможност за провеждане на Общото събрание на адвокатите от АК - Варна при спазване на противоепидемичните мерки и създаване на безопасна среда за работа на събранието, Адвокатски съвет - Варна като организатор на събранието прие Решение по Протокол № 61съобразено с т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, а именно: На Общото събрание на АК- Варна на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. ще се допускат адвокати и лица заети с мероприятието след представяне на валиден документ за ваксинация или преболедуване от COVID-19, за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието). Разходите за бърз антигенен тест/до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието/след представяне на счетоводен документ ще бъдат възстановени от АК – Варна.

Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от АК – Варна на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани, преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

 На 29.01.2022 г. до зала 1 на Фестивален комплекс в гр. Варна, и на 30.01.2022 г. в офиса на АК – Варна гр. Варна ул. „ Батак“ №7 ет. 3, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от АК- Варна, ще се допускат само адвокати от АК- Варна (допускани на мероприятието лица), които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно: 1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 2) представят документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

 Допускането в залата на провеждане на Общото събрание ще се извършва при стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието.

Предвид факта, че действащите противоепидемични мерки не позволяват физическо присъствие и участие в събранието на всички адвокати от АК- Варна, Адвокатски съвет - Варна ще осигури възможност за пряко излъчване на Общото събрание в реално време за всички желаещи чрез предоставен линк на сайта на АК- Варна.

                                                                                   Секретар на АС – Варна Ренета Стойчева