Организационни събития


13.10.2022 г. СТАНОВИЩЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА ОДОБРЕНО С РЕШЕНИЕ № 282 ОТ 12.10.2022 Г.

Д О К Л А Д

СТАНОВИЩЕ

От адвокат Мадлен Славова – член на АС Варна

и

Адвокат Митко Гроздев – член на АС Варна

И двамата в качеството им на членове на

Комисията по нелоялна конкуренция и медиация

към АС Варна

 

Относно: ЗИД на Закона за медиацията и промени в ГПК

 

        

          УВАЖАЕМИ  ПРЕДСЕДАТЕЛ на АС-Варна,

         УВАЖАЕМИ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на АС Варна,

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ /редовни и резервни/ на АС Варна,

 

С РЕШЕНИЕ № 264 по Протокол № 14/15.09.2022г. АС Варна възложи на Комисията по медиация да изготви становище по Закон за изменение и допълнение на закона за медиацията, което да се докладва на заседание на адвокатски съвет.

Комисията по нелоялна конкуренция и медиация в състав: адвокат Мадлен Славова и адвокат Митко Гроздев осъществи онлайн среща, на която бяха поканени адвокатите-медиатори от Адвокатска колегия Варна, които към настоящия момент са около 120 души. Срещата имаше за цел да се осъществи дискусия между адвокатите-медиатори по ЗИД на Закона за медиацията и да се разискват предложените изменения и допълнения.

Голяма част от изказващите се адвокатите-медиатори изразиха мнение, че медиацията не може да бъде задължителна и не може да се осъществява само в Центровете по медиации към съдилищата.

В обобщение можем да дадем следното Становище по ЗИД на Закона за медиацията.

 

  1. Проектът на ЗИД на Закона за медиацията нарушава основен принцип на медиацията – доброволността.

 

Нарушаването на този основен принцип на медиацията става посредством въвеждането на редица нови текстове в Закона за медиацията и в ГПК, по силата на които се въвежда задължителна медиация за определен вид спорове, като съдът задължава страните в съдебното производство при вече образувано дело да участват в процедура по медиация.

По своята същност медиацията е извънсъдебен способ за решаване на спорове, който може да се осъществи само по доброволен път и при доброволно участие и на двете страни по спора, поради което задължителността на провеждането на медиацията накърнява духа на медиацията като доброволен способ за уреждане на спорове.

 

  1. Проектът на ЗИД на Закона за медиация е дискриминационен, тъй като регламентира провеждането на съдебната медиация да се извършва само в Центровете по съдебна медиация към съдилищата и то само от медиаторите на тези центрове.

 

В страната са създадени множество Центрове по медиация, в чиито списъци са вписани медиатори, които са вписани в Единния регистър по медиация, воден от Министерството на правосъдието.

Към настоящия момент в Единния регистър по медиация, воден от Министерството на правосъдието, са вписани около 1500 медиатора с висше образование в областта на Социалните, стопанските и правните науки със завършена образователна квалификационна степен Магистър, а същевременно в Списъка на медиаторите към Центъра по медиация към ОС Варна са вписани само 16 действащи медиатори. Според Правилата за работа на този център в него могат да бъдат вписани максимум 30 медиатора.

Страните по съдебните производства в района на ОС Варна ще могат да избират медиатор само от вписаните в Центъра по медиация към ОС Варна 16 действащи медиатори или ако този списък се допълни максимум 30 медиатора, което се явява дискриминационно спрямо другите медиатори с магистърска степен на образование в областта на Социалните, стопанските и правните науки, които не са вписани в Центъра по медиация към ОС Варна.

Считаме, че след като с промените се цели разтоварване на съдилищата от дела, то медиацията се явява не само като извънсъдебен способ за решаване на спорове, но и като заместител на правораздаването и би било редно да се въведе изискване съдебните медиатори да са лица, които да имат  завършена образователна квалификационна степен Магистър в областта на правото и всички медиатори, които отговарят на това изискване, да могат да бъдат избирани за медиатори в съдебната медиация.

Съдилищата във Варна не разполагат с база, в която да се извършват многобройни медиации. В сградата на РС Варна е отделена една стая, в която се провеждат медиациите, но тя ще се яви крайно недостатъчна за провеждането на медиациите по всички дела, за които се предвижда задължителна медиация. Това ще доведе до забавяне на правораздаването, а това не е от полза нито за съда, нито за страните по делата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Поради това следва да отпадне ограничението съдебните медиации да се провеждат единствено в Центровете по медиации към съдилищата и от вписаните в техните списъци медиатори, а да се даде възможност на всички прависти, придобили професията Медиатор, да я упражняват.

Не може държавата да създава професия, а след това лицата, които са придобили квалификация за нейното упражняване, да се поставят в неравноправно положение едни спрямо други и да се ограничава правото им да упражняват тази професия.

 

  1. Проектът на ЗИД на Закона за медиацията ограничава правото на страните свободно да избират медиатор/ите, които да провеждат процедурата по медиация.

 

Основен принцип на медиацията е възможността страните сами да изберат медиатора/ите, които да проведат медиацията и страните не могат да бъдат ограничавани в този си избор.

 

  1. Проектът на ЗИД на Закона за медиацията въвежда привилегировано заплащане само за ограничен брой съдебни медиатори.

 

 На практика ЗИД на Закона за медиацията въвежда понятията съдебна медиация, съдебен център по медиация и реално създава нова професия „съдебен медиатор”. Съдебните медиатори от списъците на Центровете за съдебна медиация към съдилищата ще се явят привилегировани спрямо другите медиатори, тъй като не само че единствено те ще могат да упражняват професията съдебен медиатор, но и единствено за тях ще има гарантирано възнаграждение, което ще се изплаща от бюджета на съда.

 

  1. Проектът на ЗИД на Закона за медиацията въвежда неоправдано широк кръг от спорове, подлежащи на задължителна съдебна медиация по закон и по усмотрение на съда.

 

В проекта са изброени множество съдебни спорове, по които се предвижда задължително да се провежда съдебна медиация, както и множество съдебни спорове, по които съдът по негово усмотрение може да задължи страните да проведат процедура по медиация. На практика това са повече от половината дела, които се образуват в съдилищата.

 Обичайно, за да стигнат до съдебната зала, хората са изчерпали възможността да решат спора си по доброволен начин и това препращане към задължително провеждане на процедура за извънсъдебно решаване на спора ще доведе до празни съдебни зали и хора, чакащи по списък за провеждане на медиация.

 

  1. Предвидената съдебна медиация в Проекта на ЗИД на Закона за медиацията оскъпява съдебния процес.

 

Видно от законопроекта е, че е предвидено създаване на Наредба, с която се урежда както възнаграждението за дейността на медиаторите, така и заплащането, дължимо от страните за процедурата по съдебна медиация. /чл. 25, изречение последно/.

 Освен това при непостигане на споразумение в процеса на медиация разноските за възнаграждението на медиатора се присъждат в полза на съда и се заплащат от страните по делото.

Това не само че оскъпява съдебния процес, но се явява и санкция срещу страните, които не са постигнали споразумение в процеса на медиация.

Недопустимо е да се санкционира страна, която е потърсила правосъдие, за това, че не се е споразумяла. В повечето случаи страните, ако можеха да се споразумеят, нямаше да стигнат до съда и нямаше да имат нужда от правосъдие.

 

  1. Задължителната съдебна медиация и участието на адвокати в нея

 

След като се въвежда задължително извънсъдебно решаване на съдебни спорове, то следва да бъде предвидено и задължително участие на адвокатите на страните в процедурата по медиация.

Съдът не може да иска да се разтоварва от дела и това да е за сметка на защитата на правата и интересите на страните.

Единствената професия, която е призвана да защитава правата и интересите на страните, е професията на адвоката и той следва да вземе участие в извънсъдебното решаване на съдебните спорове.

Адвокатите имат опит в приключването на делата със споразумение и много от адвокатите активно подпомагат доверителите си към извънсъдебно решаване на споровете, така че тяхното участие в процедурата по медиация е не само полезно, но и необходимо.

Реформата в медиацията, която е изискване на Плана за възстановяване и устойчивост на България, не бива да става за сметка на страните в съдебния процес. Тази реформа не е проформа, за да може да се изпълни Плана за възстановяване и устойчивост на България, тъй като зад всеки спор стои един нерешен проблем, който може да се задълбочи, докато трае срокът за провеждане на процедурата по съдебната медиация.

 

Медиацията е извънсъдебен метод за решаване на спорове и не би следвало да е под контрола на съда и да се осъществява от Центрове по медиация към съда.  

13.10.2022 г. Становище на АС