Организационни събития


15.11.2022 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Варна изказва своята категорична подкрепа на нападната на 14.11.2022 година колега адвокат Мария Иванова Димитрова и декларира, че ще отстоява с всички допустими от закона средства правата на адвокатите и възможността за упражняване на професията без страх и ще се бори за намаляване на агресията и посегателствата върху здравето и личността на българските граждани.

Случилото се е грубо посегателство не само срещу личността, честта и достойнството на адвоката, но и срещу цялата свободна и независима адвокатура.

Призоваваме компетентните органи  да направят всичко необходимо за разкриване на извършителя на деянието.