Организационни събития


30.01.2023 г. Протокол №12/30.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 12./30.01.2023 г.

Днес 30.01.2023 г. в 03:27 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Установяване на получения резултат от произведените избори за органи на АК – Варна, проведен на Общото събрание на 28-29.01.2023г.

 

Поради липса на други предложения председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

 

Въз основа на констатациите и получените резултати от проведения на Общото събрание на АК – Варна избор на органи, отразени в Протокол № 10/30.01.2023г. взе следните решения:

 

 

 

 

Решение № 1

 

Обявява за избран на основание чл. 107, ал. 1 от ЗА за председател на дисциплинарен съд на Варненска адвокатска колегия: Тихомир Веселинов Горанов получил 205 /двеста и пет/ действителни гласа „За“.

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

 

Решение № 2

2.1. След констатация, че няма кандидат, получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини в избора за председател на АС, насрочва допълнителен избор на 05.02.2023г. от 09.00 до 16:00ч. в офиса на АК – Варна, находящ се в гр.  Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 за Председател на Адвокатски съвет на АК – Варна.

 

 

2.2. На осн. чл. 108, ал.2 от ЗА допуска до участие в допълнителния избор за Председател на Адвокатски съвет на АК – Варна двамата кандидати, получили най-много гласове при първоначалния избор:

1. адв. Димитър Андонов Чавеев        

2. адв. Тодор Петров Касабов              

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

 

 

Решение № 3

3.1. След констатация, че няма кандидат, получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини в избора за членове на АС, насрочва допълнителен избор на 05.02.2023г. от 09.00 до 16:00 ч. в офиса на АК – Варна, находящ се в гр.  Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 за членове на Адвокатски съвет на АК – Варна.

 

 

3.2.  Допуска до участие в допълнителния избор за членове на Адвокатски съвет на АК – Варна  кандидатите, както следва:

1. адв. Албена Георгиева Вълчева

2. адв. Александър Ангелов Атанасов

3. адв. Ани Венкова Бонева

4. адв. Атанас Друмев Атанасов

5. адв. Ваня Добрева Вълкова

6. адв. Веселина Стоянова Тупареева

7. адв. Галя Стоянова Николова

8. адв. Георги Василев Геров

9. адв. Гинка Стоянова Желязкова

10. адв. Десислава Миленова Петкова

11. адв. Димитър Андонов Чавеев

12. адв. Димитър Благовестов Янакиев

13. адв. Димитър Димов Петров

14. адв. Димитър Йорданов Георгиев

15. адв. Дияна Дончева Димитрова

16. адв. Дончо Стоянов Стоянов

17. адв. Доротея Христова Атанасова

18. адв. Елена Георгиева Евстатиева

19. адв. Желез Петков Железов

20. адв. Ивайло Христов Нелковски

21. адв. Иван Любомиров Белинов

22. адв. Ивелина Владимирова Иванова – Парушева

23. адв. Илина Ангелова Дюлгерова

24. адв. Йонка Димитрова Баирева

25. адв. Красимира Анастасова Костадинова

26. адв. Красимира Йорданова Атанасова

27. адв. Людмила Иванова Русева

28. адв. Мариета Динкова Цветкова

29. адв. Милена Николова Николова

30. адв. Недялко Николов Иванов

31. адв. Нели Стефанова Филкова

32. адв. Орлин Иванов Симеонов

33. адв. Пенка Стоева Бакалова

34. адв. Петър Борисов Недков

35. адв. Пламен Стефков Димитров

36. адв. Росен Желязков Петров

37. адв. Росен Живков Иванов

38. адв. Росен Танев Димитров

39. адв. Светлозар Анастасов Николов

40. адв. Стефан Гичев Стефанов

41. адв. Стефан Йорданов Раданов

42. адв. Стефка Петкова Кючукова

43.адв. Татяна Маркова Трайкова - Райчева

44. адв. Тихомир Христов Янчев

45. адв. Христо Бойчев Боев

46. адв. Цветан Ненов Банков

47. адв. Янчо Русев Георгиев

 

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

 

Решение № 4

4.1. След констатация, че няма кандидат, получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини в избора за членове на КС, насрочва допълнителен избор на 05.02.2023г. от 09.00 до 16:00.ч. в офиса на АК – Варна, находящ се в гр.  Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 за членове на КС на АК – Варна.

 

 

4.2.  Допуска до участие в допълнителния избор за членове на КС на АК – Варна  кандидатите, както следва:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Ани Венкова Бонева
 3. адв. Ваня Добрева Вълкова
 4. адв. Веселина Стоянова Тупареева
 5. адв. Галя Стоянова Николова
 6. адв. Георги Василев Геров
 7. адв. Герасим Николаев Ковачев
 8. адв. Гинка Стоянова Желязкова
 9. адв. Даниела Запрянова Ванчева
 10. адв. Димитър Благовестов Янакиев
 11. адв. Димитър Йорданов Георгиев
 12. адв. Доротея Христова Атанасова
 13. адв. Елена Георгиева Евстатиева
 14. адв. Живко Петков Калев
 15. адв. Ивайло Христов Нелковски
 16. адв. Красимира Анастасова Костадинова
 17. адв. Красимира Йорданова Атанасова
 18. адв. Любен Иванов Варнев
 19. адв. Людмила Иванова Русева
 20. адв. Мадлен Врамшабух Славова
 21. адв. Мария Николова Димитрова
 22. адв. Милена Николова Николова
 23. адв. Митко Няголов Гроздев
 24. адв. Нели Стефанова Филкова
 25. адв. Пламен Стефков Димитров
 26. адв. Ренета Колева Стойчева
 27. адв. Росен Живков Иванов
 28. адв. Росен Танев Димитров
 29. адв. Светлозар Анастасов Николов
 30. адв. Стефан Йорданов Раданов
 31. адв. Стефка Петкова Кючукова
 32. адв. Таня Георгиева Ралчева- Божидарова
 33. адв. Цветан Ненов Банков
 34. адв. Юлиян Георгиев Георгиев

 

 

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

Решение № 5

5.1. След констатация, че няма кандидат, получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини в избора за членове на ДС, насрочва допълнителен избор на 05.02.2023г. от 09.00 до 16:00ч. в офиса на АК – Варна, находящ се в гр.  Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 за членове на Дисциплинарен съд на АК – Варна.

 

 

5.2.  Допуска до участие в допълнителния избор за членове на Дисциплинарен съд на АК – Варна  кандидатите, както следва:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Благовеста Стоянова Ганчева
 3. адв. Бойко Филчев Филев
 4. адв. Борислав Миленов Ралчев
 5. адв.  Веселина Стоянова Тупареева
 6. адв. Герасим Николаев Ковачев
 7. адв. Деляна Валериева Христова
 8. адв. Елена Тодорова Попова
 9. адв. Ивалина Димитрова Димитрова
 10. адв. Ивелин Петров Ганчев
 11. адв. Йонка Димитрова Баирева
 12. адв. Калина Андреева Андреева
 13. адв. Красимир Димов Тодоров
 14. адв. Мариета Динкова Цветкова
 15. адв. Мария Вълкова Вълчанова
 16. адв. Мариян Веселинов Маринов
 17. адв. Милена Николова Николова
 18. адв. Пенка Стоева Бакалова
 19. адв. Петър Чавдаров Гетев
 20. адв. Пламен Стефков Димитров
 21. адв. Светлозар Анастасов Николов
 22. адв. Снежина Любомирова Ковачева
 23. адв. Стефан Йорданов Раданов
 24. адв. Стефка Петкова Кючукова
 25. адв. Стоян Златинов Стоянов
 26. адв. Христина Траянова Фердинандова
 27. адв. Христо Бойчев Боев

 

 

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

 

 

 

Решенията за обявяване на резултата от избора подлежат на обжалване на осн. чл. 106, ал.4 от  ЗА в 7 -дневен срок от обявяването..

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокатска колегия– гр. Варна.

                                                                      

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                               /Искрен Тодоров Игнатов/

 

 

                                                                      

Членове: ……..................................................

                                                                        / Иванина Атанасова Влахова- Атанасова /

 

                                                                                  

    .............................................................

                                                                                         / Христина Димитрова Димитрова /

30.01.2023 г. Протокол № 12/30.01.2023г. на Избирателна комисия