Организационни събития


30.01.2023 г. Протокол №13/30.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 13/30.01.2023 г.

Днес 30.01.2023 г. в 03:44 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Установяване на получения резултат от  избора за делегати от АК – Варна за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

Поради липса на други предложения председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

 

Въз основа на констатациите и получените резултати от проведения на Общото събрание на АК – Варна избор на делегати, отразени в Протокол № 11/30.01.2023г. взе следните решения:

 

 

 

 

 

 

 

Решение № 1

1.1. След констатация, че няма кандидат, получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини в избора за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, насрочва допълнителен избор на 05.02.2023г. от 09.00 до 16:00 ч. в офиса на АК – Варна, находящ се в гр.  Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 за членове на Адвокатски съвет на АК – Варна.

 

 

1.2.  Допуска до участие в допълнителния избор за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов
 3. адв. Асен Христов Димов
 4. адв. Антон Жожев Тодоров
 5. адв. Благовеста Стоянова Ганчева
 6. адв. Борислав Георгиев Желязков
 7. адв. Валентина Йорданова Стоева
 8. адв. Ваня Добрева Вълкова
 9. адв. Владимир Иванов Белинов
 10. адв. Галин Стоянов Хайдутов
 11. адв. Галя Стоянова Николова
 12. адв. Георги Аврамов Аврамов
 13. адв. Георги Василев Геров
 14. адв. Георги Христов Георгиев
 15. адв. Герасим Николаев Ковачев
 16. адв. Гергана Костова Върбанова
 17. адв. Гинка Стоянова Желязкова
 18. адв. Даниела Запрянова Ванчева
 19. адв. Денислав Емилов Денев
 20. адв. Деница Венциславова Колева – Корновска
 21. адв. Димитър Андонов Чавеев
 22. адв. Димитър Димов Петров
 23. адв. Димитър Стойчев Филипов
 24. адв. Драгомир Георгиев Димов
 25. адв. Желез Петков Железов
 26. адв. Живко Петков Калев
 27. адв. Ивалина Димитрова Димитрова
 28. адв. Иван Димитров Ралчев
 29. адв. Ивелина Владимирова Иванова- Парушева
 30. адв. Ивелин Петров Ганчев
 31. адв. Илина Ангелова Дюлгерова
 32. адв. Кольо Христов Колев
 33. адв. Красимир Ангелов Балтанов
 34. адв. Красимир Димов Тодоров
 35. адв. Красимира Анастасова Костадинова
 36. адв. Кремена Асенова Маринова
 37. адв. Любен Иванов Варнев
 38. адв. Людмила Иванова Русева
 39. адв. Мадлен Врамшабух Славова
 40. адв. Мариян Веселинов Маринов
 41. адв. Мария Николова Димитрова
 42. адв. Милен Борислав Ралчев
 43. адв. Митко Няголов Гроздев
 44. адв. Надка Тодорова Игнатова
 45. адв. Николай Тодоров Кунев
 46. адв. Олга Николаева Томова – Куцарова
 47. адв. Орлин Иванов Симеонов
 48. адв. Панайот Георгиев Вълчев
 49. адв. Петър  Чавдаров Гетев
 50. адв. Пламен Насков Куцаров
 51. адв. Ренета Колева Стойчева
 52. адв. Росен Живков Иванов
 53. адв. Росен Танев Димитров
 54. адв. Светлозар Анастасов Николов
 55. адв. Силвия Станева Стефанова
 56. адв. Стефан Йорданов Раданов
 57. адв. Стефан Радков Радев
 58. адв. Стефка Петкова Кючукова
 59. адв. Стоян Златинов Стоянов
 60. адв. Таня Георгиева Ралчева – Божидарова
 61. адв. Теодор Стоев Стоев
 62. адв. Теодора Георгиева Тотева
 63. адв. Тихомир Веселинов Горанов
 64. адв. Тодор Петров Касабов
 65. адв. Цветелина Ангелова Левашка
 66. адв. Юлиян Георгиев Георгиев
 67. адв. Явор Йорданов Стойчев

 

 

 

Гласували: ЗА: 3, Против:0

 

 

 

Решенията подлежат на обжалване на основание чл. 99  ал.5 от ЗА.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокатска колегия– гр. Варна.

                                                                      

 

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                               /Искрен Тодоров Игнатов/

 

                                                                      

Членове: ……..................................................

                                                                        / Иванина Атанасова Влахова- Атанасова /

 

                                                                                  

    .............................................................

                                                                                         / Христина Димитрова Димитрова /

    

30.01.2023 г. Протокол № 13/30.01.2023г. на Избирателна комисия