Организационни събития


30.01.2023 г. Протокол №10/30.01.2023г. на Избирателната комисия

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 10

 

на Избирателна комисия от произведените избори

за органи на Варненска адвокатска колегия

на 28.01. – 29.01.2023 година

 

Днес 30.01.2023  г. в 02:33 часа Избирателната комисия в състав:

                                       Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове:1. Иванина Атанасова Влахова - Вълкова

        2. Христина Димитрова Димитрова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за органи на Варненска адвокатска колегия.

 

Изборът започна в 15:30 часа на 28.01.2023г. и приключи в 16:03 часа на 29.01.2023  г.

 

При отваряне на избирателните кутии в избирателните бюра присъстваха:

 

 1. Светлана Георгиева Янева
 2. Димчо Георгиев Георгиев
 3. .....................................................................

 

                ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра: 2………………………………...........................

- Брой на избирателните бюра предали протоколи: 2..………........................

- Брой адвокати  според избирателния списък, имащи право на глас:1075….                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 410….......................

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:    410...........................

- Брой бюлетини без плик:………………………………………0…………………….

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници: ......121.........................

- Брой на пълномощните: ………………………………………121…......................

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:

 

І. Резултати от избора за председател на Адвокатския съвет Варна на Варненска адвокатска колегия:  

          

а) Брой гласували според подписите в списъка:…410………

б) Брой на намерените пликове:……………………410……..

в) Брой на намерените празни пликове:……..……0…………

г) Брой на недействителните бюлетини:................9...............

д) Брой на действителните бюлетини: ..................401...............

 

Разпределение на гласовете по кандидати:

1. адв. Димитър Андонов Чавеев    -      “за”: 102 /сто и два/

2. адв. Орлин Иванов Симеонов    -   “за”: 30 /тридесет/

3. адв. Светлозар Анастасов Николов  -“за”: 77 /седемдесет и седем/

4. адв. Тодор Петров Касабов -              “за”: 193 /сто деветдесет и три/              

 

 

ІІ. Резултати от избора за членове на адвокатски съвет на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:….410………

б) Брой на намерените пликове:……………………..410……...

в) Брой на намерените празни пликове:…………….0…………

г) Брой на недействителните бюлетини:..................17...............

д) Брой на действителните бюлетини: .....................389.............

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

  1. адв. Албена Георгиева Вълчева  -  “за”:42 /четиридесет и два/

2. адв. Александър Ангелов Атанасов - “за”: 126 /сто двадесет и шест/    

3. адв. Ани Венкова Бонева - “за”: 81 /осемдесет и едно/    

 4. адв. Атанас Друмев Атанасов  - “за”: 67 /шестдесет и седем/     

 5. адв. Ваня Добрева Вълкова - “за”: 105 /сто и пет/     

 6. адв. Веселина Стоянова Тупареева - “за”:  122/сто двадесет и два/     

 7. адв. Галя Стоянова Николова - “за”: 119 /сто и деветнадесет/     

 8. адв. Георги Василев Геров- “за”: 125 /сто двадесет и пет/     

 9. адв. Гинка Стоянова Желязкова - “за”: 69 /шестдесет и девет/     

10. адв. Десислава Миленова Петкова - “за”: 42 /четиридесет и две/     

11. адв. Димитър Андонов Чавеев - “за”: 170 /сто седемдесет и два/     

12. адв. Димитър Благовестов Янакиев -“за”: 9/девет/     

13. адв. Димитър Димов Петров - “за”: 173 /сто седемдесет и три/.     

 14. адв. Димитър Йорданов Георгиев - “за”: 31 /тридесет и едно/          

 15. адв. Дияна Дончева Димитрова - “за”: 36 /тридесет и шест/     

16. адв. Дончо Стоянов Стоянов - “за”: 80 /осемдесет/     

17. адв. Доротея Христова Атанасова - “за”: 80 /осемдесет/     

18. адв. Елена Георгиева Евстатиева - “за”: 78/седемдесет и осем/    

19. адв. Желез Петков Железов - “за”: 89 /осемдесет и девет/     

20. адв. Ивайло Христов Нелковски - “за”: 51 /петдесет и едно/     

21. адв. Иван Любомиров Белинов - “за”: 40/четиридесет/      

22. адв. Ивелина Владимирова Иванова – Парушева - “за”: 75 /седемдесет и пет/

23. адв. Илина Ангелова Дюлгерова - “за”: 55/петдесет и пет/     

24. адв. Йонка Димитрова Баирева - “за”: 108/сто и осем/     

25. адв. Красимира Анастасова Костадинова“за”: 79 /седемдесет и девет/

26. адв. Красимира Йорданова Атанасова “за”: - 45 /четиридесет и пет/     

27. адв. Людмила Иванова Русева - “за”: 50 /петдесет/     

28. адв. Мариета Динкова Цветкова - “за”: 28 /двадесет и осем/     

29. адв. Милена Николова Николова “за”: 83/осемдесет и три/     

30. адв. Недялко Николов Иванов - “за”: 51 /петдесет и едно/     

31. адв. Нели Стефанова Филкова - “за”: 76 /седемдесет и шест/     

32. адв. Орлин Иванов Симеонов - “за”: 64 /шестдесет и четири/     

33. адв. Пенка Стоева Бакалова - “за”: 73 /седемдесет и три/     

34. адв. Петър Борисов Недков - “за”: 82 /осемдесет и две/     

35. адв. Пламен Стефков Димитров-  “за”: 30/тридесет/     

36. адв. Росен Желязков Петров - “за”: 126 /сто двадесет и шест/       

37. адв. Росен Живков Иванов - “за”:147/сто четиридесет и седем/     

38. адв. Росен Танев Димитров - “за”:70 /седемдесет/     

39. адв. Светлозар Анастасов Николов - “за”: 117 /сто и седемнадесет/     

40. адв. Стефан Гичев Стефанов - “за”: 27 /двадесет и седем/     

41. адв. Стефан Йорданов Раданов - “за”: 104/ сто и четири/                               42. адв. Стефка Петкова Кючукова - “за”: 38/тридесет и осем/                            43. адв. Татяна Маркова Трайкова – Райчева - “за”:39 /тридесет и девет/    

44. адв. Тихомир Христов Янчев - “за”: 148 /сто четиридесет и осем/     

45. адв. Христо Бойчев Боев - “за”: 102 /сто и два/    

46. адв. Цветан Ненов Банков - “за”: 43 /четиридесет и три/    

 47. адв. Янчо Русев Георгиев - “за”: 50 /петдесет/     

 

ІІІ. Резултати от избора за членове на контролен съвет на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:……410…………

б) Брой на намерените пликове:…………………410……..………..

в) Брой на намерените празни пликове:……..…0………………

г) Брой на недействителните бюлетини:…...........33..................

д) Брой на действителните бюлетини: ..................376.................

 

Разпределение на действителните  гласове по кандидати:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева - “за”: 36 /тридесет и шест/     
 2. адв. Ани Венкова Бонева - “за”: 38 /тридесет и осем/     
 3. адв. Ваня Добрева Вълкова - “за”: 80 /осемдесет/     
 4. адв. Веселина Стоянова Тупареева - “за”: 80 /осемдесет/     
 5. адв. Галя Стоянова Николова - “за”: 31 /тридесет и един/     
 6. адв. Георги Василев Геров - “за”: 83 /осемдесет и три/     
 7. адв. Герасим Николаев Ковачев - “за”: 36 /тридесет и шест/
 8. адв. Гинка Стоянова Желязкова - “за”: 41 /четиридесет и един/      
 9. адв. Даниела Запрянова Ванчева - “за”: 91 /деветдесет и един/     
 10. адв. Димитър Благовестов Янакиев - “за”: 9 /девет/
 11. адв. Димитър Йорданов Георгиев - “за”: 20 /двадесет/     
 12. адв. Доротея Христова Атанасова - “за”: 19 /деветнадесет/
 13. адв. Елена Георгиева Евстатиева - “за”: 32 /тридесет  и два/     
 14. адв. Живко Петков Калев - “за”: 111 /сто и единадесет/     
 15. адв. Ивайло Христов Нелковски - “за”: 29 /двадесет и девет/     
 16. адв. Красимира Анастасова Костадинова - “за”: 26 /двадесет и шест/
 17. адв. Красимира Йорданова Атанасова - “за”: 21 /двадесет и един/     
 18. адв. Любен Иванов Варнев - “за”: 78 /седемдесет и осем/      
 19. адв. Людмила Иванова Русева - “за”: 16 /шестнадесет/       
 20. адв. Мадлен Врамшабух Славова - “за”: 117 /сто и седемнадесет/     
 21. адв. Мария Николова Димитрова - “за”: 81 /осемдесет и един/      
 22. адв. Милена Николова Николова - “за”:41 /четиридесет и един/      
 23. адв. Митко Няголов Гроздев - “за”: 50 /петдесет/      
 24. адв. Нели Стефанова Филкова - “за”: 45/ четиридесет и пет/      
 25. адв. Пламен Стефков Димитров - “за”: 6 /шест/     
 26. адв. Ренета Колева Стойчева - “за”: 132 /сто тридесет и два/     
 27. адв. Росен Живков Иванов - “за”: 57 /петдесет и седем/      
 28. адв. Росен Танев Димитров - “за”: 40 /четиридесет/      
 29. адв. Светлозар Анастасов Николов - “за”: 80/осемдесет/      
 30. адв. Стефан Йорданов Раданов -  “за”: 30 /тридесет/
 31. адв. Стефка Петкова Кючукова - “за”: 4 /четири/     
 32. адв. Таня Георгиева Ралчева- Божидарова - “за”: 5 /пет/   
 33. адв. Цветан Ненов Банков - “за”: 19 /деветнадесет/     
 34. адв. Юлиян Георгиев Георгиев -“за”: 103 /сто и три/      

 

ІV. Резултати от избора за председател на дисциплинарен съд на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:…………410…………………

б) Брой на намерените пликове:……………………410…………………..……..

в) Брой на намерените празни пликове:………..…0…………………………

г) Брой на недействителните бюлетини:...............28....................................

д) Брой на действителните бюлетини: ....................382............................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева- “за”: 42 /четиридесет и два/    
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов- “за”: 136 /сто тридесет и шест/    
 3. адв. Тихомир Веселинов Горанов- “за”: 205 /двеста и пет/

 

 

V. Резултати от избора за членове на дисциплинарен съд на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:………………410………………

б) Брой на намерените пликове:………………………410…………………………..

в) Брой на намерените празни пликове:………………0……………………………

г) Брой на недействителните бюлетини:........................23...................................

д) Брой на действителните бюлетини: ...........................386.................................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева -“за”:70 /седемдесет/
 2. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -“за”: 133 /сто тридесет и три/
 3. адв. Бойко Филчев Филев -“за”: 92 /деветдесет и два/
 4. адв. Борислав Миленов Ралчев -“за”: 182 /сто осемдесет и два/
 5. адв.  Веселина Стоянова Тупареева -“за”: 116 /сто и шестнадесет/
 6. адв. Герасим Николаев Ковачев -“за”: 78 /седемдесет и осем/
 7. адв. Деляна Валериева Христова -“за”: 132 /сто тридесет и два/
 8. адв. Елена Тодорова Попова -“за”: 49 /четиридесет и девет/
 9. адв. Ивалина Димитрова Димитрова -“за”: 117 /сто и седемнадесет/
 10. адв. Ивелин Петров Ганчев -“за”:  87 /осемдесет и седем/
 11. адв. Йонка Димитрова Баирева -“за”:134 /сто тридесет и четири/
 12. адв. Калина Андреева Андреева -“за”: 84 /осемдесет и четири/
 13. адв. Красимир Димов Тодоров -“за”: 76 /седемдесет и шест/
 14. адв. Мариета Динкова Цветкова -“за”: 55 /петдесет и пет/
 15. адв. Мария Вълкова Вълчанова -“за”: 67 /шестдесет и седем/
 16. адв. Мариян Веселинов Маринов -“за”: 42 /четиридесет и два/
 17. адв. Милена Николова Николова -“за”: 85 /осемдесет и пет/
 18. адв. Пенка Стоева Бакалова -“за”:  82 /осемдесет и два/
 19. адв. Петър Чавдаров Гетев -“за”: 84 /осемдесет и четири/
 20. адв. Пламен Стефков Димитров -“за”: 15 /петнадесет/
 21. адв. Светлозар Анастасов Николов -“за”: 111 /сто и единадесет/
 22. адв. Снежина Любомирова Ковачева -“за”: 87 /осемдесет и седем/
 23. адв. Стефан Йорданов Раданов -“за”: 135 /сто тридесет и пет/
 24. адв. Стефка Петкова Кючукова -“за”: 29 /двадесет и девет/
 25. адв. Стоян Златинов Стоянов -“за”: 117 /сто и седемнадесет/
 26. адв. Христина Траянова Фердинандова -“за”: 56 /петдесет и шест/
 27. адв. Христо Бойчев Боев -“за”: 129 /сто двадесет и девет/

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                              Председател: Искрен Тодоров Игнатов ……………………

 

              Членове:1. Иванина Атанасова Влахова – Вълкова………………….

 

                             2. Христина Димитрова Димитрова………………………….