Организационни събития


02.02.2023 г. Протокол №14/31.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА И ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 14/31.01.2023 г.

 

 

Днес 31.01.2023 г. в 15.30 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

 

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

 

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждава на бюлетина за председател на АС за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  2. Утвърждава на бюлетина за членове на АС за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  3. Утвърждава на бюлетина за членове на КС за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  4. Утвърждава на бюлетина за членове на ДС за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  5. Утвърждава на бюлетина за делегати за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  6. Вземане на решение за прложимост на изборни книжа за произвеждане на насрочения допълнителен избор.
  7. Вземане на решение относно съдържанието на списъка за гласуване на допълнителния избор.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

 

Утвърждава на бюлетина за избор на председател на Адвокатско съвет, представляваща Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол, съдържаща всички реквизити на образеца на бюлетината за председател на АС, с вписани по азбучен ред имена на двамата кандидати, получили най-много гласове при първоначалния избор на осн. чл. 108, ал. 2 от ЗА и допуснати до него съгласно решение № 2.2. от протокол № 12/ 30.01.2023 г.

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 2

 

Утвърждава на бюлетина за избор на членове на Адвокатски съвет, представляваща Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол, съдържаща всички реквизити на образеца на бюлетината за членове на АС, с вписани по азбучен ред имена на допуснатите до допълнителен избор кандидати, съгласно решение № 3.2. от протокол № 12/ 30.01.2023 г.

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

Утвърждава на бюлетина за избор на членове на Контролен съвет, представляваща Приложение № 3 – неразделна част от настоящия протокол, съдържаща всички реквизити на образеца на бюлетината за членове на КС, с вписани по азбучен ред имена на допуснатите до допълнителен избор кандидати, съгласно решение № 4.2 от протокол № № 12/ 30.01.2023 г.

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

Утвърждава на бюлетина за избор на членове на Дисциплинарен съд, представляваща Приложение № 4 – неразделна част от настоящия протокол, съдържаща всички реквизити на образеца на бюлетината за членове на ДС, с вписани по азбучен ред имена на допуснатите до допълнителен избор кандидати, съгласно решение № 5.2 от протокол № 12/ 30.01.2023 г.

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

Утвърждава на бюлетина за избор за делегати, представляваща Приложение № 5 – неразделна част от настоящия протокол, съдържаща всички реквизити на образеца на бюлетината за членове за делегати, с вписани по азбучен ред имена на допуснатите до допълнителен избор кандидати, съгласно решение № 1.2 от протокол № 13 /30.01.2023 г.

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 6

 

Утвърждава на обазец на плик - C5

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

РЕШЕНИЕ № 7

7.1. Допълнителният избор на непопълнените органи на АК – Варна и на делегатите за ОСАС се произвежда по актуализиран списък на членовете на АК- Варна към последния работен ден преди същия, а именно 03.02.2023 г., представляващ отпечатване на регистъра на вписаните адвокати – членове на АК по азбучен ред при подреждане според буквите в собственото име, а при еднаквост на собствените имена – по презимето и при еднаквост на презимето – по фамилно име.

В списъка се обособяват графи пореден номер, три имена на адвоката, „Упълномощител на“, „Пълномощник на“, „Подпис на лицето получило бюлетини за органи, делегати и плик“, „Подпис гласувал“, „Бележка“.

7.2. Право да участва в избора има всеки член на АК или адвокат или ЕС, който е изпълнил задълженията си за плащане на членски внос за месеца, предхождаш изборите, а именно декември 2022 г.

7.3. Списъкът се разделя на две части: от „А“ до „Л“ и от „М“ до „Я“. Изборно бюро № 1 работи с частта от списъка от „А“ до „Л“, Изборно бюро № 2 работи с частта от списъка от „М“ до „Я“.

 

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

Приложенията не се обявяват

 

Решенията подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 16:15 часа.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокатска колегия– гр. Варна.

 

 

 Председател:..............................................

                                                                                         /Искрен Тодоров Игнатов/

 

                                                                           Членове: 1. …...........................................

/Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова/

 

                                                                                       2. …….........................................

/Христина Димитрова Димитрова/