Организационни събития


06.02.2023 г. Протокол №15/06.02.2023г. на Избирателната комисия

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 15

 

на Избирателна комисия

от произведения допълнителен избор за  делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Варненска адвокатска колегия

 

 

Днес 06.02.2023  г. в 00:30 часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

                2. Христина Димитрова Димитрова

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за  делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Варненска адвокатска колегия.

Изборът започна в 09:00 часа на 05.02.2023г. и приключи в 16:07 часа на 05.02.2023 г. 

     

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

 1. Светлана Георгиева Янева
 2. Димчо Георгиев Георгиев
 3. ..............................................................................................

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра:  2

- Брой на избирателните бюра предали протоколи:     2

- Брой адвокати  според избирателния списък, имащи право на глас: 1075                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 389

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:    389

- Брой бюлетини без плик:………………………………………0…………………….

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:…….139.........................

- Брой на пълномощните:………………………………………...139.........................

 

              

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

                               ПО КАНДИДАТИ:

 

 Резултати от избора за делегати на  Варненска адвокатска колегия :             

а) Брой гласували според подписите в списъка:………………389………………

б) Брой на намерените пликове:…………………………………  389 ……………....

в) Брой на намерените празни пликове:…………………………0……..…………

г) Брой на недействителните бюлетини:...................................8.......................

д) Брой на действителните бюлетини: ......................................381.....................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева -  “за”:43/четиридесет и три/
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов -  “за”:129 /сто двадесет и девет/
 3. адв. Асен Христов Димов -  “за”:118/сто и осемнадесет/
 4. адв. Антон Жожев Тодоров -  “за”:135/сто тридесет и пет/
 5. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -  “за”:121/сто двадесет и един/
 6. адв. Борислав Георгиев Желязков -  “за”:145/сто четиридесет и пет/
 7. адв. Валентина Йорданова Стоева -  “за”:67/шестдесет и седем/
 8. адв. Ваня Добрева Вълкова -  “за”:122 /сто двадесет и два/
 9. адв. Владимир Иванов Белинов -  “за”:44/четиридесет и четири/
 10. адв. Галин Стоянов Хайдутов -  “за”:18 /осемнадесет/
 11. адв. Галя Стоянова Николова -  “за”:133/сто тридесет и три/
 12. адв. Георги Аврамов Аврамов -  “за”:139 /сто тридесет и девет/
 13. адв. Георги Василев Геров -  “за”:137 /сто тридесет и седем/
 14. адв. Георги Христов Георгиев -  “за”:18 /осемнадесет/
 15. адв. Герасим Николаев Ковачев -  “за”:97/деветдесет и седем/
 16. адв. Гергана Костова Върбанова -  “за”:154 /сто петдесет и четири/
 17. адв. Гинка Стоянова Желязкова -  “за”:70 /седемдесет/
 18. адв. Даниела Запрянова Ванчева -  “за”: 91 /деветдесет и един/
 19. адв. Денислав Емилов Денев -  “за“: 80 /осемдесет/
 20. адв. Деница Венциславова Колева – Корновска -  “за”:52 /петдесет и два/
 21. адв. Димитър Андонов Чавеев -  “за”: 195 /сто деветдесет и пет/
 22. адв. Димитър Димов Петров -  “за”: 196 /сто деветдесет и шест/
 23. адв. Димитър Стойчев Филипов -  “за”: 12 /дванадесет/
 24. адв. Драгомир Георгиев Димов -  “за”:123 /сто двадесет и три/
 25. адв. Желез Петков Железов -  “за”: 129 /сто двадесет и девет/
 26. адв. Живко Петков Калев -  “за”: 130 /сто и тридесет/
 27. адв. Ивалина Димитрова Димитрова -  “за”:115 /сто и петнадесет/
 28. адв. Иван Димитров Ралчев -  “за”: 145 /сто четиридесет и пет/
 29. адв. Ивелина Владимирова Иванова- Парушева - “за”:109 /сто и девет/
 30. адв. Ивелин Петров Ганчев -  “за”: 75 /седемдесет и пет/
 31. адв. Илина Ангелова Дюлгерова -  “за”:38/тридесет и осем/
 32. адв. Кольо Христов Колев -  “за”:21 /двадесет и един/
 33. адв. Красимир Ангелов Балтанов -  “за”: 21 /двадесет и един/
 34. адв. Красимир Димов Тодоров -  “за”: 95 /деветдесет и пет/
 35. адв. Красимира Анастасова Костадинова -  “за”: 72 /седемдесет и два/
 36. адв. Кремена Асенова Маринова -  “за”: 116 /сто и шестнадесет/
 37. адв. Любен Иванов Варнев -  “за”: 134 /сто тридесет и четири/
 38. адв. Людмила Иванова Русева -  “за”: 51 /петдесет и един/
 39. адв. Мадлен Врамшабух Славова -  “за”: 155 /сто петдесет и пет/
 40. адв. Мариян Веселинов Маринов -  “за”: 33 /тридесет и три/
 41. адв. Мария Николова Димитрова -  “за”: 117/сто и седемнадесет/
 42. адв. Милен Борислав Ралчев -  “за”: 155 /сто петдесет и пет/
 43. адв. Митко Няголов Гроздев -  “за”:144 /сто четиридесет и четири/
 44. адв. Надка Тодорова Игнатова -  “за”: 167 /сто шестдесет и седем/
 45. адв. Николай Тодоров Кунев -  “за”:23 /двадесет и три/
 46. адв. Олга Николаева Томова – Куцарова -  “за”:73 /седемдесет и три /
 47. адв. Орлин Иванов Симеонов -  “за”: 120 /сто и двадесет/
 48. адв. Панайот Георгиев Вълчев -  “за”: 88/ осемдесет и осем/
 49. адв. Петър  Чавдаров Гетев -  “за”: 89 /осемдесет и девет/
 50. адв. Пламен Насков Куцаров -  “за”:65 /шестдесет и пет/
 51. адв. Ренета Колева Стойчева -  “за”:148 /сто четиридесет и осем/
 52. адв. Росен Живков Иванов -  “за”:172 /сто седемдесет и два/
 53. адв. Росен Танев Димитров -  “за”:97 /деветдесет и седем/
 54. адв. Светлозар Анастасов Николов -  “за”:135 /сто тридесет и пет/
 55. адв. Силвия Станева Стефанова -  “за”:21 /двадесет и един/
 56. адв. Стефан Йорданов Раданов -  “за”:118 /сто и осемнадесет/
 57. адв. Стефан Радков Радев -  “за”:18 /осемнадесет/
 58. адв. Стефка Петкова Кючукова -  “за”:48 /четиридесет и осем/
 59. адв. Стоян Златинов Стоянов -  “за”:87/осемдесет и седем/
 60. адв. Таня Георгиева Ралчева – Божидарова -  “за”:22 /двадесет и два/
 61. адв. Теодор Стоев Стоев -  “за”: 56/петдесет и шест/
 62. адв. Теодора Георгиева Тотева -  “за”: 29 /двадесет и девет/
 63. адв. Тихомир Веселинов Горанов -  “за”: 130 /сто и тридесет/
 64. адв. Тодор Петров Касабов -  “за”: 195 /сто деветдесет и пет/
 65. адв. Цветелина Ангелова Левашка -  “за”:20 /двадесет/
 66. адв. Юлиян Георгиев Георгиев -  “за”: 160 /сто и шестдесет/
 67. адв. Явор Йорданов Стойчев -  “за”:30 /тридесет/

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.