Организационни събития


06.02.2023 г. Протокол №16/06.02.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА – 2023г.

ПРОТОКОЛ № 16/06.02.2023 г.

 

 

Днес 06.02.2023 г. 00:45  в  ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

 

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

 

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Установяване на получения резултат от произведения допълнителен избор за делегати от АК – Варна на ОСАС, насрочен за 05.02.2023г.

 

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

 

Въз основа констатациите и получените резултати от произведените допълнителни избори за органи  на АК – Варна, отразени в Протокол № 15/06.02.2023г. на Избирателната комисия  по чл. 108, ал. 3 във вр. с чл. 106, ал. 2 от ЗА и на основание чл.108, ал. 4 от ЗА взе следните решения:

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА ЗА ОСАС

 

 1. адв. Димитър Димов Петров -  “за”: 196 /сто деветдесет и шест/    
 2. адв. Димитър Андонов Чавеев -  “за”: 195 /сто деветдесет и пет/
 3. адв. Тодор Петров Касабов -  “за”: 195 /сто деветдесет и пет/
 4. адв. Росен Живков Иванов -  “за”:172 /сто седемдесет и два/
 5. адв. Надка Тодорова Игнатова -  “за”: 167 /сто шестдесет и седем/
 6. адв. Юлиян Георгиев Георгиев -  “за”: 160 /сто и шестдесет/
 7. адв. Мадлен Врамшабух Славова -  “за”: 155 /сто петдесет и пет/
 8. адв. Милен Борислав Ралчев -  “за”: 155 /сто петдесет и пет/
 9. адв. Гергана Костова Върбанова -  “за”:154 /сто петдесет и четири/
 10. адв. Ренета Колева Стойчева -  “за”:148 /сто четиридесет и осем/
 11. адв. Борислав Георгиев Желязков -  “за”:145/сто четиридесет и пет/
 12. адв. Иван Димитров Ралчев -  “за”: 145 /сто четиридесет и пет/
 13. адв. Митко Няголов Гроздев -  “за”:144 /сто четиридесет и четири/
 14. адв. Георги Аврамов Аврамов -  “за”:139 /сто тридесет и девет/
 15. адв. Георги Василев Геров -  “за”:137 /сто тридесет и седем/
 16. адв. Антон Жожев Тодоров -  “за”:135/сто тридесет и пет/
 17. адв. Светлозар Анастасов Николов -  “за”:135 /сто тридесет и пет/
 18. адв. Любен Иванов Варнев -  “за”: 134 /сто тридесет и четири/
 19. адв. Галя Стоянова Николова -  “за”:133/сто тридесет и три/
 20. адв. Живко Петков Калев -  “за”: 130 /сто и тридесет/
 21. адв. Тихомир Веселинов Горанов -  “за”: 130 /сто и тридесет/
 22. адв. Александър Ангелов Атанасов -  “за”:129 /сто двадесет и девет/
 23. адв. Желез Петков Железов -  “за”: 129 /сто двадесет и девет/
 24. адв. Драгомир Георгиев Димов -  “за”:123 /сто двадесет и три/
 25. адв. Ваня Добрева Вълкова -  “за”:122 /сто двадесет и два/
 26. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -  “за”:121/сто двадесет и един/
 27. адв. Орлин Иванов Симеонов -  “за”: 120 /сто и двадесет/

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

Решенията за обявяване на резултата от изборите подлежат на обжалване на основание чл. 99, ал. 5 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването им пред Висш адвокатски съвет.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет, както и да се публикува на интернет страницата на АК  - Варна.

 

 

 Председател:..............................................

                                                                                          /Искрен Тодоров Игнатов/

 

                                                                           Членове: 1. …...........................................

/Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова/

 

                                                                                       2. …….........................................

/Христина Димитрова Димитрова/

 

 

 

 

 

Протоколът е обявен н а таблото в канцеларията на АС на 06.02.2023г. в …….часа

Подпис: