Организационни събития


06.02.2023 г. Протокол №17/06.02.2023г. на Избирателната комисия

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 17

 

на Избирателна комисия от произведените допълнителни избори

за органи на Варненска адвокатска колегия

на 05.02.2023 година

 

Днес 06.02.2023  г. в 01:33 часа Избирателната комисия в състав:

                                       Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове:1. Иванина Атанасова Влахова - Вълкова

        2. Христина Димитрова Димитрова

състави този протокол за отчитане на резултатите от допълнителното гласуване за органи на Варненска адвокатска колегия.

 

Изборът започна в 09:00 часа на 05.02.2023г. и приключи в 16:07 часа на 05.02.2023г.

 

При отваряне на избирателните кутии в избирателните бюра присъстваха:

 

 1. Светлана Георгиева Янева
 2. Димчо Георгиев Георгиев
 3. .....................................................................

 

                ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра: 2………………………………...........................

- Брой на избирателните бюра предали протоколи: 2..………........................

- Брой адвокати  според избирателния списък, имащи право на глас:1075….                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 389….......................

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:    389...........................

- Брой бюлетини без плик:………………………………………0…………………….

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници: ......139.........................

- Брой на пълномощните: ………………………………………139…......................

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:

 

І. Резултати от избора за председател на Адвокатския съвет Варна на Варненска адвокатска колегия:  

          

а) Брой гласували според подписите в списъка:…389………

б) Брой на намерените пликове:……………………389……..

в) Брой на намерените празни пликове:……..……0…………

г) Брой на недействителните бюлетини:................12...............

д) Брой на действителните бюлетини: ..................377...............

 

Разпределение на гласовете по кандидати:

1. адв. Димитър Андонов Чавеев    - “за”: 163 /сто шестдесет и три/     

2. адв. Тодор Петров Касабов    - “за”: 214 /двеста и четиринадесет/     

 

 

ІІ. Резултати от избора за членове на адвокатски съвет на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:….389………

б) Брой на намерените пликове:……………………..389……...

в) Брой на намерените празни пликове:…………….0…………

г) Брой на недействителните бюлетини:..................6...............

д) Брой на действителните бюлетини: .....................383.............

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева  -  “за”: 34/тридесет и четири/

 2. адв. Александър Ангелов Атанасов - “за”: 132 /сто тридесет и два/

 3. адв. Ани Венкова Бонева - “за”: 111 /сто и единадесет/     

 4. адв. Атанас Друмев Атанасов  - “за”:83 /осемдесет и три/      

 5. адв. Ваня Добрева Вълкова - “за”: 127 /сто двадесет и седем/     

 6. адв. Веселина Стоянова Тупареева - “за”: 119 /сто и деветнадесет/     

 7. адв. Галя Стоянова Николова - “за”: 166 /сто шестдесет и шест/     

 8. адв. Георги Василев Геров- “за”: 123 /сто двадесет и три/     

 9. адв. Гинка Стоянова Желязкова - “за”: 57 /петдесет и седем/     

10. адв. Десислава Миленова Петкова - “за”: 19 /деветнадесет/      

11. адв. Димитър Андонов Чавеев - “за”: 173 /сто седемдесет и три/     

12. адв. Димитър Благовестов Янакиев -“за”: 4 /четири/     

13. адв. Димитър Димов Петров - “за”: 196 /сто деветдесет и шест/     

14. адв. Димитър Йорданов Георгиев - “за”: 18 /осемнадесет/           

15. адв. Дияна Дончева Димитрова - “за”: 43 /четиридесет и три/      

16. адв. Дончо Стоянов Стоянов - “за”: 117 /сто и седемнадесет/      

17. адв. Доротея Христова Атанасова - “за”: 70 /седемдесет /     

18. адв. Елена Георгиева Евстатиева - “за”: 55 /петдесет и пет/      

19. адв. Желез Петков Железов - “за”: 131 /сто тридесет и един/      

20. адв. Ивайло Христов Нелковски - “за”: 33 / тридесет и три/      

21. адв. Иван Любомиров Белинов - “за”: 39 /тридесет и девет/     

22. адв. Ивелина Владимирова Иванова – Парушева - “за”: 72/седемдесет и два /

23. адв. Илина Ангелова Дюлгерова - “за”:43 /четиридесет и три/     

24. адв. Йонка Димитрова Баирева - “за”: 116 /сто и шестнадесет/      

25. адв. Красимира Анастасова Костадинова“за”: 86 /осемдесет и шест/ 

26. адв. Красимира Йорданова Атанасова “за”: 35 /тридесет и пет/      

27. адв. Людмила Иванова Русева - “за”: 43/ четиридесет и три/      

28. адв. Мариета Динкова Цветкова - “за”: 20 /двадесет/     

29. адв. Милена Николова Николова “за”: 96 /деветдесет и шест/      

30. адв. Недялко Николов Иванов - “за”: 36 /тридесет и шест/      

31. адв. Нели Стефанова Филкова - “за”: 94 /деветдесет и четири/      

32. адв. Орлин Иванов Симеонов - “за”: 107 /сто и седем/      

33. адв. Пенка Стоева Бакалова - “за”: 94 /деветдесет и четири/      

34. адв. Петър Борисов Недков - “за”: 102 /сто и две/     

35. адв. Пламен Стефков Димитров-  “за”:6 /шест/      

36. адв. Росен Желязков Петров - “за”: 121 /сто двадесет и един/      

37. адв. Росен Живков Иванов - “за”: 187 /сто осемдесет и седем/     

38. адв. Росен Танев Димитров - “за”: 55 /петдесет и пет/      

39. адв. Светлозар Анастасов Николов - “за”: 131 /сто тридесет и един/      

40. адв. Стефан Гичев Стефанов - “за”: 20 /двадесет/    

41. адв. Стефан Йорданов Раданов - “за”:150 /сто и петдесет/    

42. адв. Стефка Петкова Кючукова - “за”:26 /двадесет и шест/

43. адв. Татяна Маркова Трайкова – Райчева - “за”: 34 /тридесет и четири/     

44. адв. Тихомир Христов Янчев - “за”: 141 /сто четиридесет и един/      

45. адв. Христо Бойчев Боев - “за”: 180 /сто и осемдесет/     

46. адв. Цветан Ненов Банков - “за”: 40 /четиридесет/      

47. адв. Янчо Русев Георгиев - “за”: 47 /четиридесет и седем/       

 

ІІІ. Резултати от избора за членове на контролен съвет на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:……389…………

б) Брой на намерените пликове:…………………389……..………..

в) Брой на намерените празни пликове:……..…0………………

г) Брой на недействителните бюлетини:…...........25..................

д) Брой на действителните бюлетини: ..................364.................

 

Разпределение на действителните  гласове по кандидати:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева - “за”: 17 /седемнадесет/     
 2. адв. Ани Венкова Бонева - “за”: 28 /двадесет и осем/     
 3. адв. Ваня Добрева Вълкова - “за”: 54 /петдесет и четири/     
 4. адв. Веселина Стоянова Тупареева - “за”: 104 /сто и четири/     
 5. адв. Галя Стоянова Николова - “за”: 21 /двадесет и един/     
 6. адв. Георги Василев Геров - “за”: 101 /сто и един/     
 7. адв. Герасим Николаев Ковачев - “за”: 31 /тридесет и един/
 8. адв. Гинка Стоянова Желязкова - “за”: 28 /двадесет и осем/      
 9. адв. Даниела Запрянова Ванчева - “за”: 99 /деветдесет и девет/     
 10. адв. Димитър Благовестов Янакиев - “за”: 4 /четири/
 11. адв. Димитър Йорданов Георгиев - “за”: 7  /седем/     
 12. адв. Доротея Христова Атанасова - “за”: 11 /единадесет/
 13. адв. Елена Георгиева Евстатиева - “за”: 28 /двадесет и осем/     
 14. адв. Живко Петков Калев - “за”: 114 /сто и четиринадесет/     
 15. адв. Ивайло Христов Нелковски - “за”: 12 /дванадесет/     
 16. адв. Красимира Анастасова Костадинова - “за”: 23 /двадесет и три/
 17. адв. Красимира Йорданова Атанасова - “за”: 14 /четиринадесет/     
 18. адв. Любен Иванов Варнев - “за”: 116 /сто и шестнадесет/      
 19. адв. Людмила Иванова Русева - “за”: 17 /седемнадесет/       
 20. адв. Мадлен Врамшабух Славова - “за”: 144 /сто четиридесет и четири/     
 21. адв. Мария Николова Димитрова - “за”: 105 /сто и пет/      
 22. адв. Милена Николова Николова - “за”:18 /осемнадесет/      
 23. адв. Митко Няголов Гроздев - “за”: 34 /тридесет и четири/      
 24. адв. Нели Стефанова Филкова - “за”: 39/ тридесет и девет/      
 25. адв. Пламен Стефков Димитров - “за”: 4/четири/     
 26. адв. Ренета Колева Стойчева - “за”: 141/сто четиридесет и един/     
 27. адв. Росен Живков Иванов - “за”: 42 /четиридесет и два/      
 28. адв. Росен Танев Димитров - “за”: 31 /тридесет и един/      
 29. адв. Светлозар Анастасов Николов - “за”: 83 /осемдесет и три/      
 30. адв. Стефан Йорданов Раданов -  “за”: 22 /двадесет и два/
 31. адв. Стефка Петкова Кючукова - “за”: 6 /шест/     
 32. адв. Таня Георгиева Ралчева- Божидарова - “за”: 0 /едно/   
 33. адв. Цветан Ненов Банков - “за”: 5 /пет/     

     34.адв. Юлиян Георгиев Георгиев -“за”: 128 /сто двадесет и осем/   

 

 

IV. Резултати от избора за членове на дисциплинарен съд на Варненска адвокатска колегия:

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:………………388………………

б) Брой на намерените пликове:………………………389…………………………..

в) Брой на намерените празни пликове:………………0……………………………

г) Брой на недействителните бюлетини:........................14...................................

д) Брой на действителните бюлетини: ...........................374.................................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева -“за”: 44 /четиридесет и четири/
 2. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -“за”: 138 /сто тридесет и осем/
 3. адв. Бойко Филчев Филев -“за”: 92 /деветдесет и два/
 4. адв. Борислав Миленов Ралчев -“за”: 173 /сто седемдесет и три/
 5. адв.  Веселина Стоянова Тупареева -“за”: 129 /сто двадесет и девет/
 6. адв. Герасим Николаев Ковачев -“за”: 124 /сто двадесет и четири/
 7. адв. Деляна Валериева Христова -“за”: 126 /сто двадесет и шест/
 8. адв. Елена Тодорова Попова -“за”: 44 /четиридесет и четири/
 9. адв. Ивалина Димитрова Димитрова -“за”: 164 /сто шестдесет и четири/
 10. адв. Ивелин Петров Ганчев -“за”: 81 / осемдесет и един/
 11. адв. Йонка Димитрова Баирева -“за”: 153 /сто петдесет и три/
 12. адв. Калина Андреева Андреева -“за”: 103 /сто и три/
 13. адв. Красимир Димов Тодоров -“за”: 99 /деветдесет и девет/
 14. адв. Мариета Динкова Цветкова -“за”: 88 /осемдесет и осем/
 15. адв. Мария Вълкова Вълчанова -“за”: 50 /петдесет/
 16. адв. Мариян Веселинов Маринов -“за”: 44 /четиридесет и четири/
 17. адв. Милена Николова Николова -“за”: 93 /деветдесет и три/
 18. адв. Пенка Стоева Бакалова -“за”: 111 /сто и единадесет/
 19. адв. Петър Чавдаров Гетев -“за”: 102 /сто и два/
 20. адв. Пламен Стефков Димитров -“за”: 15 /петнадесет/
 21. адв. Светлозар Анастасов Николов -“за”: 141/сто четиридесет и един/
 22. адв. Снежина Любомирова Ковачева -“за”: 112 /сто и дванадесет/
 23. адв. Стефан Йорданов Раданов -“за”: 132 /сто тридесет и два/
 24. адв. Стефка Петкова Кючукова -“за”: 31 /тридесет и един/
 25. адв. Стоян Златинов Стоянов -“за”: 127 /сто двадесет и седем/
 26. адв. Христина Траянова Фердинандова -“за”: 25 /двадесет и пет/
 27. адв. Христо Бойчев Боев -“за”: 160 /сто и шестдесет/

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                              Председател: Искрен Тодоров Игнатов ……………………

 

              Членове:1. Иванина Атанасова Влахова – Вълкова………………….

 

                             2. Христина Димитрова Димитрова………………………….