Организационни събития


06.02.2023 г. Протокол №18/06.02.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА И ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА – 2023г.

ПРОТОКОЛ № 18/06.02.2023 г.

 

 

Днес 06.02.2023 г. 01:35 в  ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

 

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

 

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Установяване на получения резултат от произведените допълнителни избори за органи на АК – Варна, насрочени за 05.02.2023г.

 

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

 

Въз основа констатациите и получените резултати от произведените допълнителни избори за органи  на АК – Варна, отразени в Протокол № 17./06.02.2023г. на Избирателната комисия  по чл. 108, ал. 3 във вр. с чл. 106, ал. 2 от ЗА и на основание чл.108, ал. 4 от ЗА взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  - ВАРНА

 

адв. Тодор Петров Касабов    - “за”: 214 /двеста и четиринадесет/

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АК – ВАРНА:

 1. адв. Димитър Димов Петров - “за”: 196 /сто деветдесет и шест/     
 2. адв. Росен Живков Иванов - “за”: 187 /сто осемдесет и седем/     
 3. адв. Христо Бойчев Боев - “за”: 180 /сто и осемдесет/     
 4. адв. Димитър Андонов Чавеев - “за”: 173 /сто седемдесет и три/     
 5. адв. Галя Стоянова Николова - “за”: 166 /сто шестдесет и шест/     
 6. адв. Стефан Йорданов Раданов - “за”:150 /сто и петдесет/    
 7. адв. Тихомир Христов Янчев - “за”: 141 /сто четиридесет и един/ 
 8. адв. Александър Ангелов Атанасов - “за”: 132 /сто тридесет и два/
 9. адв. Желез Петков Железов - “за”: 131 /сто тридесет и един/ 
 10. адв. Светлозар Анастасов Николов - “за”: 131 /сто тридесет и един/  

        

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 3

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АК –ВАРНА:

 

 1. адв. Ваня Добрева Вълкова - “за”: 127 /сто двадесет и седем/     
 2. адв. Георги Василев Геров- “за”: 123 /сто двадесет и три/     
 3. адв. Росен Желязков Петров - “за”: 121 /сто двадесет и един/      
 4. адв. Веселина Стоянова Тупареева - “за”: 119 /сто и деветнадесет/     

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ АК – ВАРНА:

 1. адв. Мадлен Врамшабух Славова - “за”: 144 /сто четиридесет и четири/     
 2. адв. Ренета Колева Стойчева - “за”: 141/сто четиридесет и един/     
 3. адв. Юлиян Георгиев Георгиев -“за”: 128 /сто двадесет и осем/  
 4. адв. Любен Иванов Варнев - “за”: 116 /сто и шестнадесет/ 
 5. адв. Живко Петков Калев - “за”: 114 /сто и четиринадесет/     

  

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 5

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АК – ВАРНА:

 1. адв. Борислав Миленов Ралчев -“за”: 173 /сто седемдесет и три/
 2. адв. Ивалина Димитрова Димитрова -“за”: 164 /сто шестдесет и четири/
 3. адв. Христо Бойчев Боев -“за”: 160 /сто и шестдесет/
 4. адв. Йонка Димитрова Баирева -“за”: 153 /сто петдесет и три/
 5. адв. Светлозар Анастасов Николов -“за”: 141/сто четиридесет и един/
 6. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -“за”: 138 /сто тридесет и осем/
 7. адв. Стефан Йорданов Раданов -“за”: 132 /сто тридесет и два/
 8. адв.  Веселина Стоянова Тупареева -“за”: 129 /сто двадесет и девет/
 9. адв. Стоян Златинов Стоянов -“за”: 127 /сто двадесет и седем/
 10. адв. Деляна Валериева Христова -“за”: 126 /сто двадесет и шест/
 11. адв. Герасим Николаев Ковачев -“за”: 124 /сто двадесет и четири/

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 6

 

УКАЗВА НА:

адв. Христо Бойчев Боев

адв. Стефан Йорданов Раданов

адв. Светлозар Анастасов Николов

адв.  Веселина Стоянова Тупареева

 

 в тридневен срок от обявяване на настоящото решение да заявят писмено пред Избирателната комисия предпочитанията си за органа, в който ще участват.

 

 ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

Решенията за обявяване на резултата от изборите подлежат на обжалване на основание чл. 106, ал. 4 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването им пред Висш адвокатски съвет.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет, както и да се публикува на интернет страницата на АК  - Варна.

 

 

 Председател:..............................................

                                                                                          /Искрен Тодоров Игнатов/

 

                                                                           Членове: 1. …...........................................

/Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова/

 

                                                                                       2. …….........................................

/Христина Димитрова Димитрова/

 

 

 

 

 

Протоколът е обявен н а таблото в канцеларията на АС на 06.02.2023г. в …….часа

Подпис: