Организационни събития


10.02.2023 г. Протокол №19/09.02.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА И ДЕЛГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 19/09.02.2023 г.

Днес 09.02.2023 г. в 15.30 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за попълване на органите на АК-Варна във връзка с получени заявления съгласно решение № 6 от Протокол № 18/06.02.2023 г., указание по протокол № 18/06.02.2023 г. и във основа на решения за обявяване на избрани кандидати и установени резултати.

 

 

Поради липса на други предложения председателя предложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

Въз основа на констатациите и получените резултати от произведените допълнителни избори за органи на АК-Варна, отразени в Протокол № 18 и 19/06.02.2023 г. и установени изборни резултати, обективирани в протокол № 17/06.02.2022 г. на Избирателната комисия на осн. чл. 108, ал. 4 от ЗА взе следното решение:

 

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

Заличава от състава на обявените за избрани за членове на Дисциплинарен съд при АК-Варна:

  1. Христо Бойчев Боев, след подадено от него заявление с вх. № 470/07.02.2023 г. с което заявява предпочитанието си за участие като основен член в Адвокатски съвет на АК-Варна и отказа му да участва като член на Дисциплинарния съд.
  2. Стефан Йорданов Раданов, след подадено от него заявление с вх. № 471/07.02.2023 г. с което заявява предпочитанието си за участие като основен член в Адвокатски съвет на АК-Варна и отказа му да участва като член на Дисциплинарния съд.
  3. Веселина Стоянова Тупареева, след подадено от него заявление с вх. № 484/07.02.2023 г. с което заявява предпочитанието си за участие като основен член в Адвокатски съвет на АК-Варна и отказа му да участва като член на Дисциплинарния съд.
  4. Светлозар Анастасов Николов, след подадено от него заявление с вх. № 483/07.02.2023 г. с което заявява предпочитанието си за участие като основен член в Адвокатски съвет на АК-Варна и отказа му да участва като член на Дисциплинарния съд.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

 

Обявява за избрани членове на Дициплинарния съд следващите кандидати получили най много гласове от Протокол 17/06.02.2023 г.

 

  1. Снежина Любомирова Ковачева, получила „за“ 112 гласа
  2. Пенка Стоева Бакалова, получила „за“ 111 гласа
  3. Калина Андреева Андреева получила „за“ 103 гласа
  4. Петър Чавдаров Гетев получил „за“ 102 гласа

 

 

Решенията подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13:40 часа.

 

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

                                                                      

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                              /Искрен Тодоров Игнатов/

 

 

                                                                       Членове: ..................................................

                                                                                    / Иванина Атанасова Влахова-                                                                                                  Атанасова /

                                                                                 

    .....................................................

                                                                                  / Христина Димитрова Димитрова /