АКТУАЛНО


21.03.2024 г. Съобщение относно правила за служебни защитници

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че с решение на Висшия адвокатски съвет от 13.03.2024 г. жалбата на адв.Светлозар Николов срещу решението на Адвокатски съвет – Варна за приемане на Правила за определяне на адвокати служебни, дежурни и резервни защитници и особени представители е отхвърлена като неоснователна, предвид което същите правила ще се прилагат от 01.05.2024 г.

Всички адвокати – членове на ВАК могат да подадат заявления, в които да посочат предпочитаните правни отрасли, в които желаят да бъдат назначавани като служебни, дежурни и резервни защитници и особени представители.

Адвокатите, които не подадат ново заявление в горепосочения срок, ще бъдат назначавани в правните отрасли, които са посочили в предходно подадени в колегията заявления.

Адвокатите, които не са подавали в предходен период и не подадат в срока до 15.04.2024 г. заявление за избор на правни отрасли, ще бъдат назначавани във всички сфери на правото.

Заявленията могат да бъдат подавани в оригинал на хартиен носител в офиса на Адвокатска колегия – Варна или на електронния адрес на колегията: office@varnalaw.org, подписани с електронен подпис (като PDF файл с визуализиране на електронния подпис).

Важно: В свое заседание от 20.03.2024 г. АС-Варна допълни правилата и взе решение в следния смисъл: За служебни, дежурни, резервни защитници и особени представители се назначат само адвокати, които са си заплатили дължимия членски внос към месеца, предхождащ назначаването им и нямат други неизплатени задължения към колегията.